Yrkesintroduktion för för dig med kort erfarenhet inom socialtjänst och myndighetsutövning

I höst startar vi ett nytt yrkesintroduktionsprogram för dig med kort erfarenhet inom socialtjänst och myndighetsutövning!

Målet är att du som deltagare ska få:
-En fördjupad insikt om det sociala arbetets komplexitet
-Stärkt förmåga att reflektera över det egna handlingsutrymmet i relation till organisationen
-En fördjupad förståelse för vikten av brukarmedverkan och delaktighet

Introduktionsprogrammet består av tre delar:
En storföreläsning på temat Socialt arbete, 7 november:
I år har vi bjudit in Pia Tham, som tillsammans med en ny medarbetare hos oss, Lis Bodil Karlsson kommer tala om det sociala arbetets utmaningar och komplexitet samt möjligheter till utveckling. Föreläsningen är öppen för alla, och obligatorisk för de som anmäls till yrkesintroduktionsprogrammet.

Två efterföljande seminarier (halvdagar, datum ej fastställt):
Exempel på ämnen som berörs är handlingsutrymme och dilemman i yrkesrollen, samt maktaspekter. Teori och reflektion varvas.

Reflektionsgrupp (datum ej fastställt):
Som ett led i yrkesintroduktionen för nya handläggare/socialsekreterare ingår att delta i reflekterande gruppsamtal kring yrkesrollen. Fyra tillfällen om två timmar/tillfälle.

Omfattningen av yrkesintroduktionsprogrammet är totalt cirka 15 timmar, fördelat på sju olika mötestillfällen. Utöver detta kommer deltagarna att få uppgifter att arbeta med på hemmaplan som omfattar totalt cirka två timmars arbete. Deltagandet i introduktionsprogrammet är gratis och vänder sig till medarbetare inom FoU Nordosts ägarkommuner.

Anmälan till introduktionsprogrammet är bindande och sker på ANMÄLAN till YRKESINTRODUKTIONPROGRAM hösten 2017, via din närmaste chef, som senast den 27 oktober 2017 ska anmäla ditt deltagande.
För mer information, ladda ner inbjudan som PDF Inbjudan Introduktionsprogram HT17 eller kontakta asa.hedbergrundgren@founordost.se