Bedömningsinstrument kan hjälpa Socialtjänsten att utreda ungdomar med kriminellt beteende

På seminariet Att bedöma behov – utredningar av ungdomar som begått kriminella handlingar den 24 oktober presenterade Therese Åström, socionom och med dr., resultaten av sin forskningsstudie där hon undersökt socialsekreterares utredningar och bedömningar av ungdomar med kriminellt beteende, samt matchning mellan bedömda behov och rekommenderade behandlingsinsatser. Studien, som pågick mellan 2007–2010, bygger på fallstudier, socialsekreterarnas utredningar och ungdomarnas egna rapporter. 132 ungdomar med genomsnittsåldern 16 år ingick i studien som omfattar tre olika tillvägagångssätt för socialsekreterare att bedöma ungdomarnas behov av insatser: SAVRY (Structured Assessment of Violence Risk in Youth), ADAD (Adolescent Drug Abuse Diagnosis) och så kallad traditionell metod då Socialtjänsten inte använder något instrument som stöd i utredning och bedömning. Forskningsstudien visade bland annat att utredningar där man använt sig  av bedömningsinstrumentet SAVRY resulterade i färre interventioner där man placerat en ungdom, än med ADAD och så kallad traditionell metod. Detta är en viktig iakttagelse då placering kan vara negativt för ungdomar och öppenvård alltid är att föredra när så är möjligt, enligt undersökningar. SAVRY-instrumentet belyste också specifikt fler risk- och skyddsfaktorer än utredningar genomförda på annat sätt och kunde förutse återfall i våldsbrott, vilket ingen av de andra metoderna gjorde. Gruppen där SAVRY-instrumentet användes matchade också bättre mellan ungdomars bedömda behov och rekommenderade insatser för dessa behov, och som en följd av detta kunde en lägre grad av återfall i brott påvisas. Resultaten av studien visar således att risk- och behovsbedömningsinstrumentet SAVRY med fördel kan användas i utredningar av ungdomar som begått allvarliga kriminella handlingar för att höja kvaliteten på både utredning  och insatser, samt att SAVRY är att föredra som utredningsstöd framför ADAD och den traditionella metoden för denna grupp. ”När bedömningsinstrumenten används rätt förenklar det vårt arbete” bekräftade en av seminariets deltagare.

Läs mer i forskningsstudien >>

Intresserad av praktiknära forskning?

FoU Nordost står mitt uppe i ett generationsskifte och söker nu vår nästa forskningsledare med inriktning mot socialtjänstens individ- och familjeomsorg!

Är forskarutbildad och intresserad av att arbeta med praktiknära forskning och utvecklingsarbete? Då kan du vara den vi söker!

Länk till annonsen på Danderyds kommuns hemsida: http://www.danderyd.se/Naringsliv-och-arbete/Arbetsgivare/Lediga-jobb/Annons/?aid=41C1E557-CFBD-48C3-A679-52E1BB6D634B