Digitalisering

Digitalisering handlar dels om processen att föra över analog information till digitalt format, dels om den större samhällsprocessen där digitala stöd på olika sätt integreras alltmer i verksamheterna och därmed förändrar dessa i grunden.

Båda dessa processer pågår inom socialtjänsten och den närliggande hälso- och sjukvårdens verksamheter. Under 2018 identifierade FoU Nordosts styrgrupp därför digitalisering som ett nytt fokusområde för FoU Nordost.

Fokusområdet ligger i linje med den vision för e-hälsoarbete som Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tog fram 2016. Enligt denna vision ska Sverige år 2025 vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd, samt för att utveckla och stärka individens egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.

Hur arbetar FoU Nordost med frågan?

FoU Nordosts styrgrupp har utsett en arbetsgrupp med representanter från våra ägarorganisationer – de sju nordostkommunerna och Region Stockholm (f.d Stockholms läns landsting):

Danderyd Maria Alm, avdelningschef äldre och funktionshinder
KSON Norrtälje Simon Claesson, digitaliseringsstrateg
Lidingö Jonas Hillerström, IT-strateg
Norrtälje Pia-Molander Wistam, avdelningschef barn och unga

Ingela Hellman, verksamhetsutvecklare

Täby vakant
Vallentuna Samuel Ahnlund, digitaliseringsstrateg
Vaxholm Angelica Holmström, e-strateg
Österåker Sigbritt Sundling, enhetschef stab

Yvonne Aili, stab

Susanne Fäldt, enhetschef

Region Stockholm Ruth Laporte Castro, samordnare digitalisering, strategisk planering, avdelningen för närsjukvård

Gruppen har en viktig roll som länk och samarbetspart mellan FoU Nordost och ägarorganisationerna i det gemensamma arbetet kring digitalisering.

Tillsammans med arbetsgruppen har vi initialt arbetat med:

  • att skapa en gemensam nulägesbild av ägarorganisationernas digitaliseringsarbete
  • att utifrån nuläget identifiera och prioritera utvecklingsområden som är viktiga för att komma vidare i och underlätta arbetet med digitalisering

Detta arbete ligger nu till grund för de aktiviteter och projekt som FoU Nordost kommer att bedriva inom fokusområdet.

Uppdateringar kring våra aktiviteter inom digitaliseringsområdet kommer fortlöpande att göras på denna webbsida, i webbplatsens nyhetsflöde och i våra sociala medier.

Gemensam nulägesbild januari 2019

Under november 2018 och januari 2019 har arbetsgruppen med representanter från de sju nordostkommunerna och Region Stockholm deltagit i två workshops som FoU Nordost processlett.

En gemensam nulägesbild kring utmaningar (orange+blått) och framgångsfaktorer (grönt) kring ägarorganisationernas digitaliseringsarbete har tagits fram:

Arbetsgruppen har prioriterat följande områden som viktigast att först påbörja arbete inom (representerat av de röda prickarna i bilden ovan):

  • Kundnytta och ekonomisk nytta
  • Samverkan och nätverk
  • Organisation, kultur och mål
  • Kompetens

Inom dessa områden har ett antal utvecklingsbehov samt idéer till handlingsplaner formulerats av arbetsgruppen.

De två utvecklingsbehov inom fokusområdet som FoU Nordost först kommer att adressera är:

  • Metoder för upphandling av digitala produkter
  • Utvärdering av digitala produkters nytta ur olika perspektiv

Vi har nu inlett arbetet med att kartlägga befintliga verktyg, vägledningar och modeller för upphandling och utvärdering. I nästa steg kommer vi att sprida kunskapen från denna kartläggning till exempel vid seminarier och här på webbplatsen.

Läs mer om vad SKL och olika myndigheter skriver om digitalisering

eHälsomyndigheten>>

Folkhälsomyndigheten>>

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)>>

Myndigheten för delaktighet (MFD)>>

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)>>

Socialstyrelsen>>

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)>>

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
https://skl.se/integrationsocialomsorg/socialomsorg/digitaliseringsocialtjansten.9381.html
https://skl.se/halsasjukvard/ehalsa.1067.html
http://www.smartarevalfard.se/index.html

Upphandlingsmyndigheten>>


För mer information och kontakt:

Annicka Hedman
Forskningsledare, med. dr
e-post: annicka.hedman@founordost.se
tfn: 073-662 01 47