Digitalisering

Digitalisering handlar dels om processen att föra över analog information till digitalt format, dels om den större samhällsprocessen där digitala stöd på olika sätt integreras alltmer i verksamheterna och därmed förändrar dessa i grunden.

Båda dessa processer pågår inom socialtjänsten och den närliggande hälso- och sjukvårdens verksamheter. Under 2018 identifierade FoU Nordosts styrgrupp därför digitalisering som ett nytt fokusområde för FoU Nordost.

Hur arbetar FoU Nordost med frågan?

Styrgruppen har utsett en arbetsgrupp med representanter från våra ägarorganisationer – de sju nordostkommunerna och Region Stockholm. Gruppen har en viktig roll som länk och samarbetspart mellan FoU Nordost och ägarorganisationerna i arbetet med digitaliseringsfrågor och ha en roll att:

  • skapa en gemensam nulägesbild av ägarorganisationernas digitaliseringsarbete
  • identifiera och prioritera viktiga utvecklingsområden att arbeta vidare med

Detta arbete ligger till grund för de aktiviteter och projekt som FoU Nordost bedriver inom fokusområdet. Två utvecklingsbehov som vi  adresserat är metoder för upphandling av digitala produkter och utvärdering av digitala produkters nytta ur olika perspektiv. Ett utvecklingsbehov som vi arbetar med 2021 är utvärdering av digitala produkters nytta ur olika perspektiv genom pilotstudien ”Nyttoanalys av digitala produkters kundnytta, personalnytta och ekonomiska nytta enligt Region Kalmars modell”.
Läs mer>>

Uppdateringar kring våra aktiviteter inom digitaliseringsområdet görs löpande på webbplatsen under projekt och i nyhetsflödet, i våra sociala medier samt i vårt nyhetsbrev.

Arbetsgrupp digitalisering

Danderyd Maria Alm, avdelningschef äldre och funktionshinder
Lidingö Therese Jarheim, teamledare, Omsorgs- och socialförvaltningens digitaliseringsteam
Norrtälje Pia Molander-Wistam, avdelningschef, avdelningen för stöd och utveckling verksamhetsutvecklare

Zara Bengtsson, digitaliseringsstrateg

Simon Claesson, KSON digitaliseringsstrateg

Täby Jeanette Adlertz, utvecklingsledare

Ann-Charlotte Bångman, utvecklingsledare

Hans Wallöf, utvecklingsledare

Vallentuna Samuel Ahnlund, digitaliseringsstrateg
Vaxholm Jan Sjöström, verksamhetsutvecklare
Österåker Yvonne Aili, strateg, stab

Sara Eriksson, sakkunnig funktionshinder

Susanne Fäldt, enhetschef

Region Stockholm Ruth Laporte Castro, samordnare digitalisering, strategisk planering, avdelningen för närsjukvård


För mer information och kontakt:
Natalia Kotova
Forskningsledare, fil dr
e-post: natalia.kotova@founordost.se
tfn: 08-568 919 93