Integration

I generella termer handlar integration om processer för mottagande och etablering av nyanlända personer i arbets- och samhällslivet, vilket omfattar arbete, utbildning, boende och ekonomi. Integration handlar även om i vilken grad samhället accepterar och anpassar sig efter de förändringar som immigrationen inneburit. För att integrationen ska fungera är det viktigt att kommuner, myndigheter och civilsamhället har en nära samverkan kring planering, organisering och genomförande av olika insatser.

Våra ägarorganisationer har identifierat integration som en viktig välfärdsfråga som också innebär stora utmaningar. Under 2018 fastslog FoU Nordosts styrgrupp därför integration som ett nytt fokusområde för FoU Nordost, jämte samverkan och digitalisering.

Hur arbetar FoU Nordost med frågan?

Styrgruppen har utsett en arbetsgrupp med representanter från våra sju nordostkommuner, i nuläget nio personer. Med hjälp av deltagaraktiva möten har vi tillsammans med arbetsgruppen initialt arbetat med:

  • att skapa en gemensam nulägesbild av ägarorganisationernas integrationsarbete.
  • att identifiera och prioritera viktiga utvecklings- och samverkansområden att arbeta vidare med.

Resultatet utgör ett underlag för de aktiviteter och projekt som FoU Nordost kommer att bedriva inom fokusområdet framöver. De områden som vi kommer att arbeta vidare med handlar dels om bostadsförsörjning och dels om att tydliggöra socialtjänstens information och kommunikation till nya kommuninvånare. I detta arbete kommer arbetsgruppen att ha en fortsatt viktig roll som länk och samarbetspart mellan FoU Nordost och kommunerna.

Uppdateringar kring våra aktiviteter inom integrationsområdet görs fortlöpande på denna webbsida, i webbplatsens nyhetsflöde och i våra sociala medier.

Danderyd Gunila Stenzelius, avdelningschef vuxen
Lidingö Nina Brandelius, arbetsmarknadssamordnare
Norrtälje Golazin Yarandpour, integrationssamordnare

Staffan Langetz, integrationssamordnare

Täby Kotte Wennberg, avdelningschef individ- och familjeomsorgen
Vallentuna Cecilia Lindelöf, integrationssamordnare
Vaxholm Lorentz Ogebjer, enhetschef vuxenstöd
Österåker Tove N Eriksson, integrationsstrateg

Läs mer om vad olika myndigheter och institutioner skriver om integration och närliggande begrepp

SKL>>

Länsstyrelsen>>

Regeringen>>

Nordens välfärdscenter>>

IFAU>>
(Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering)

SBU>>
(Statens beredning för medicinsk och social utvärdering)


För mer information och kontakt:

Christofer Lindgren
forskningsledare
e-post: christofer.lindgren@founordost.se
tfn: 073-662 01 49