Integration

I generella termer handlar integration om processer för mottagande och etablering av nyanlända personer i arbets- och samhällslivet, vilket omfattar arbete, utbildning, boende och ekonomi. Integration handlar även om i vilken grad samhället accepterar och anpassar sig efter de förändringar som immigrationen inneburit. För att integrationen ska fungera är det viktigt att kommuner, myndigheter och civilsamhället har en nära samverkan kring planering, organisering och genomförande av olika insatser.

Våra ägarorganisationer har identifierat integration som en viktig välfärdsfråga som också innebär stora utmaningar. Under 2018 fastslog FoU Nordosts styrgrupp därför integration som ett nytt fokusområde för FoU Nordost, jämte digitalisering och samverkan.

Hur arbetar FoU Nordost med frågan?

Styrgruppen har utsett en arbetsgrupp med representanter från våra sju nordostkommuner, i nuläget sju personer. Med hjälp av deltagaraktiva möten har vi arbetat tillsammans med arbetsgruppen för att:

  • skapa en gemensam nulägesbild av ägarorganisationernas integrationsarbete.
  • identifiera och prioritera viktiga utvecklings- och samverkansområden att arbeta vidare med.

Resultatet utgör ett underlag för de aktiviteter och projekt som FoU Nordost bedriver inom fokusområdet. Det område som vi arbetar med just nu handlar om att utveckla socialtjänstens information och kommunikation till nya kommuninvånare. I detta arbete kommer arbetsgruppen att ha en fortsatt viktig roll som länk och samarbetspart mellan FoU Nordost och kommunerna.

Uppdateringar kring våra aktiviteter inom integrationsområdet görs fortlöpande på denna webbsida, i webbplatsens nyhetsflöde och i våra sociala medier.

Danderyd Lina Rönnerblad, t.f. avdelningschef socialkontoret
Lidingö Fouad Amjad, bitr. enhetschef arbetsmarknad, bostad och integration
Norrtälje Kerstin Winberg, samordnare/gruppledare integration, socialkontoret
Täby Shikofeh Ghobadi, utvecklingsledare Socialförvaltningen
Vallentuna Cecilia Lindelöf, integrationssamordnare
Vaxholm Lorentz Ogebjer, enhetschef vuxenstöd
Österåker Tove N Eriksson, integrationsstrateg

Läs mer om vad olika myndigheter och institutioner skriver om integration och närliggande begrepp

SKL>>

Länsstyrelsen>>

Regeringen>>

Nordens välfärdscenter>>

IFAU>>
(Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering)

SBU>>
(Statens beredning för medicinsk och social utvärdering)


För mer information och kontakt:

Christofer Lindgren
forskningsledare
e-post: christofer.lindgren@founordost.se
tfn: 073-662 01 49