Samverkan

Ett av FoU Nordosts uppdrag är att främja samverkan mellan kommun och landsting i gemensamma frågor och processer som rör vård- och omsorgs- och serviceinsatser. Detta kan vi till exempel göra genom att erbjuda arenor för samverkan och processledning i gemensamt utvecklingsarbete kring specifika frågor. Vi kan också driva projekt där vi utvecklar och provar nya sätt att samverka eller göra utvärderingar av samverkanssatsningar som utförs av verksamheterna själva.

I dagsläget arbetar vi med fyra projekt inom samverkan

Trygg hemgång

Utifrån lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (LUS) som infördes den 1 januari 2018, som bland annat innebär en snabbare utskrivningsprocess, pågår utveckling av insatser för att trygga hemgången för sköra äldre. Flera kommuner i landet har infört team för Trygg hemgång som ett sätt att hantera denna förändring. Det främsta skälet till denna insats har varit att snabbt och tryggt kunna hjälpa äldre hem från sjukhus. Andra skäl har varit att kunna erbjuda ett alternativ till korttidsboende och att få en fördjupad bild av den enskildes behov av stöd i hemmet.
Tre av Stockholms läns FoU-enheter, Äldrecentrum, Nestor och FoU nu, har på olika sätt studerat insatser för trygg hemgång i länet. Man har undersökt effekterna för de äldre, hur kommuner har organiserat sina verksamheter och hur insatserna kan utvecklas i samspel med andra aktörer.

Trygg hemgång konferens genomfördes 27 november 2019

Inbjudan Trygg hemgång 27 nov 2019/sammanfattningar av studierna som pdf>>

Se de filmade föreläsningarna från konferensen i vårt filmarkiv>>

Var med på en eftermiddag om Trygg hemgång 27 november!
Med resultaten från ovanstående studier som utgångspunkt bjuder FoU Nordost, FoU nu, Nestor och Äldrecentrum in de som arbetar strategiskt med trygg hemgång till en eftermiddag om Trygg hemgång den 27 november. Syftet är att skapa möjlighet till kunskapsutbyte inom länet. Läs mer i inbjudan nedan:

För mer information och kontakt
Sara Ahrén
processledare, aukt. socionom
e-post: sara.ahren@founordost.se
tfn: 073 662 01 42

Samverkansforum kring LUS

Den 1 januari 2018 trädde lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (LUS) i kraft. Lagens syfte är att ge den enskilde en tryggare övergång från slutenvård till öppenvård och omsorg. 14 november 2018 infördes nya arbetssätt och en ny ansvarsfördelning utifrån den nya lagen. Under 2018 och 2019 har FoU Nordost anordnat samverkansmöten för nordostkommunerna angående de nya arbetssätten. Representanter från öppenvård, slutenvård och socialtjänst inom varje kommun fick erbjudande om att delta. Syftet har både varit att informera och planera utifrån de nya riktlinjerna och rutinerna samt att underlätta samarbetet mellan de som arbetar med detta inom respektive kommun. Under samverkansforum våren 2019 har fokus legat på det gemensamma arbetet med samordnad individuell plan (SIP) i den nya utskrivningsprocessen. Till hösten kommer vi bjuda in till större samverkansforum som ger möjlighet till både lokala diskussioner samt regionalt erfarenhetsutbyte.

Riktlinjer och rutiner avseende LUS finns på Vårdgivarguidens och Storsthlms webbplatser:

Vårdgivarguiden>>

Storsthlm>>

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har tagit fram metodstöd för öppenvård och slutenvård för arbetet med den nya utskrivningsprocessen enligt LUS.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens metodstöd>>

För mer information och kontakt
Sara Ahrén
processledare, aukt. socionom
e-post: sara.ahren@founordost.se
tfn: 073 662 01 42

Trygg uppväxt – uppföljning och utvärdering

GIRFEC – Getting it right for every child är ett förhållningssätt och en arbetsmodell som ger ett ramverk för hur myndigheter och verksamheter ska samverka i sitt arbete för att ge barn och unga rätt stöd, i rätt tid av rätt aktör. Lidingö stad har utfört en kartläggning av resurser och behov för att arbeta preventivt med barn och ungdomar i linje med GIRFEC. Grundat på kartläggningen har Lidingö stad beslutat att implementera och fortsätta att utveckla det preventiva arbetet enligt GIRFEC med start under hösten 2019. FoU Nordost kommer att följa och utvärdera implementerings- och utvecklingsarbetet av den lokalt anpassade arbetsmodellen. En delrapportering i form av ett seminarium kommer att hållas våren 2020 och på hösten samma år slutrapporteras uppdraget. Utvärderingen kommer att ske i samverkan med verksamhetsutvecklare, preventionssamordnare samt teamet som arbetar med barnen och ungdomarna i Lidingö stad. Om arbetssättet blir framgångsrikt kan det spridas till, och inspirera, andra kommuner. Även Länsstyrelsen är involverade som en stödstruktur och samarbetspart i projektet Trygg uppväxt.

För mer information och kontakt
Josefin Bernhardsson
forskningsledare, fil. dr i sociologi
e-post: josefin.bernhardsson@founordost.se
tfn: 070 087 02 04

Arbetsmodell för att förebygga fall hos äldre personer

Under 2018 genomfördes pilotprojektet ”Samarbete mellan primärvårdsrehabilitering och hemtjänst för att förebygga fall och fallrelaterade skador hos hemmaboende äldre personer”. Syftet var att utveckla och undersöka genomförbarheten av en arbetsmodell baserad på samarbete mellan primärvårdens hemrehabilitering och kommunens hemtjänst för att genom träning förebygga fall bland äldre personer med omsorgsbehov i ordinärt boende. Data har samlats in för att belysa de äldres, fysioterapeuternas och hemtjänstpersonalens uppfattningar om det nya arbetssättet. Analyser har gjorts och projektet är slutrapporterat under 2019.
Läs mer och ladda ner rapporten>>

Preliminära resultat visar att arbetsmodellen som testats är användbar och att den ger positiva effekter för både den enskilde och för personal inom hemrehabilitering och hemtjänst, men även att det finns vissa delar i modellen som kan förbättras. Planering för att utveckla arbetsmodellen utifrån de erfarenheter som gjorts och därefter testa den i större skala för att möjliggöra bredare implementering kommer fortsätta under 2020.

För mer information och kontakt
Lina Palmlöf
verksamhetschef, med. dr
e-post: lina.palmlof@founordost.se
tfn: 070 087 03 35