Samverkan

Ett av FoU Nordosts uppdrag är att främja samverkan mellan kommun och region i gemensamma frågor och processer som rör vård- och omsorgs- och serviceinsatser. Detta kan vi till exempel göra genom att erbjuda arenor för samverkan och processledning i gemensamt utvecklingsarbete kring specifika frågor. Vi kan också driva projekt där vi utvecklar och provar nya sätt att samverka eller göra utvärderingar av samverkanssatsningar som utförs av verksamheterna själva.

Med anledning av covid-19 fokuserar vi under 2020 på den samverkan som de särskilda omständigheterna genererat.

I dagsläget arbetar vi med följande projekt inom samverkan:


Kartläggning av samverkan under covid-19

FoU Nordost är igång och planerar för en kartläggning för att på olika sätt fånga lärdomar och erfarenheter gällande samverkan kring vård och omsorg för äldre under covid-19. En del att detta arbete kommer att ske samordnat med Stockholms läns övriga FoU-enheter som arbetar med äldrefrågor – FoU nu, Nestor FoU-center samt Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum. Kartläggningen kommer att vara ett underlag för fortsatt utvecklingsarbete inom fokusområdet.

För mer information och kontakt
Sara Ahrén
processledare, aukt. socionom
e-post: sara.ahren@founordost.se
tfn: 073 662 01 42

Samverkansforum kring LUS

Den 1 januari 2018 trädde lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (LUS) i kraft. Lagens syfte är att ge den enskilde en tryggare övergång från slutenvård till öppenvård och omsorg. 14 november 2018 infördes nya arbetssätt och en ny ansvarsfördelning utifrån den nya lagen.

Under 2018 och 2019 anordnade FoU Nordost samverkansmöten för nordostkommunerna angående de nya arbetssätten. Representanter från öppenvård, slutenvård och socialtjänst inom varje kommun fick erbjudande om att delta. Syftet har både varit att informera och planera utifrån de nya riktlinjerna och rutinerna samt att underlätta samarbetet mellan de som arbetar med detta inom respektive kommun.

Våren 2020 skulle ett gemensamt samverkansforum för våra sju nordostkommuner ha genomförts, men forumet blev inställt på grund av covid-19. Vi har för avsikt att istället bjuda in till nya forum och aktiviteter under hösten, då nuvarande situation förhoppningsvis har stabiliserats, för att då tillsammans reflektera kring gjorda erfarenheter av samverkan under denna vår och om möjligt bygga vidare på de lärdomarna.

För att fånga erfarenheter och lärdomar från verksamheterna har vi, efter ett förslag från en verksamhet, tagit fram en loggbok med några frågor. Den är möjlig att använda för att föra löpande anteckningar som stöd för minnet kring beslut och förändringar som nu sker i verksamheterna med anledning av covid-19. Loggboken har vi skickat ut till berörda verksamheter. Vi kommer återkomma med en förfrågan om att få ta del av dessa loggböcker för att göra en sammanställning att använda som underlag för kommande aktiviteter. Inbjudan till höstens aktiviteter kommer framöver.

Riktlinjer och rutiner avseende LUS finns på Vårdgivarguidens och Storsthlms webbplatser nedan. På Vårdgivarguiden finns även metodstöd, informationsmaterial och broschyrer med mera, som stöd i arbetet.

Vårdgivarguiden>>

Storsthlm>>

För mer information och kontakt
Sara Ahrén
processledare, aukt. socionom
e-post: sara.ahren@founordost.se
tfn: 073 662 01 42

Effektiv och hållbar koordinering av vård och omsorg för äldre personer med komplexa behov

FoU Nordost har tillsammans med Stockholms läns övriga FoU-enheter som jobbar med äldrefrågor, FOU nu, Nestor FoU-center och Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, tilldelats medel från Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – för att planera en studie om ”Effektiv och hållbar koordinering av vård och omsorg för äldre personer med komplexa behov”. Färre sängplatser inom sjukhus och kommunal institutionsvård har lett till att allt fler personer allt tidigare skrivs ut till vård i hemmet, även äldre personer med komplexa vård- och omsorgsbehov. I samband med utskrivningen behöver social omsorg, primärvård och sjukhus samordna sina insatser både genom samverkan på organisationsnivå och genom samarbete mellan individer i organisationerna. Det övergripande syftet i den framtida forskningen är att tillsammans med berörda aktörer identifiera och utvärdera vilka faktorer som bidrar till skapandet av en hållbar och effektiv samordning av vård och omsorg för äldre hemmaboende personer med komplexa vård- och omsorgsbehov. Läs mer>>

För mer information och kontakt
Annicka Hedman
Forskningsledare, med. dr
e-post: annicka.hedman@founordost.se
tfn: 073-662 01 47

Nätverk för funktionsnedsättningsfrågor

FoU Nordost har tillsammans med övriga FoU-enheter och kompetenscentra som på olika sätt arbetar med funktionsnedsättningsfrågor inom socialtjänst och hälso- och sjukvård i Stockholms län bildat ett nätverk. Syftet med nätverket är att samarbeta och bidra till att de forskningsresultat, kunskaper och erfarenheter som finns får god spridning i länet och skapar nytta hos verksamheter som möter personer med funktionsnedsättning.
För att skapa en länsövergripande dialog med er som arbetar strategiskt med styrning och kunskapsutveckling inom socialtjänst och hälso- och sjukvård för personer med funktionsnedsättning anordnar FoU Nordost tillsammans med övriga parter i nätverket en halvdagskonferens. Konferensen sker i samarbete med Storsthlm, Länsstyrelsen samt Funktionsrätt i Sthlms län. Läs mer>>

För mer information och kontakt
Sara Ahrén
processledare, aukt. socionom
e-post: sara.ahren@founordost.se
tfn: 073 662 01 42

Trygg uppväxt – uppföljning och utvärdering

GIRFEC – Getting it right for every child är ett förhållningssätt och en arbetsmodell som ger ett ramverk för hur myndigheter och verksamheter ska samverka i sitt arbete för att ge barn och unga rätt stöd, i rätt tid av rätt aktör. Lidingö stad har utfört en kartläggning av resurser och behov för att arbeta preventivt med barn och ungdomar i linje med GIRFEC. Grundat på kartläggningen har Lidingö stad beslutat att implementera och fortsätta att utveckla det preventiva arbetet enligt GIRFEC med start under hösten 2019. FoU Nordost kommer att följa och utvärdera implementerings- och utvecklingsarbetet av den lokalt anpassade arbetsmodellen. Utvärderingen kommer att ske i samverkan med verksamhetsutvecklare, preventionssamordnare samt teamet som arbetar med barnen och ungdomarna i Lidingö stad. Om arbetssättet blir framgångsrikt kan det spridas till, och inspirera, andra kommuner. Även Länsstyrelsen är involverade som en stödstruktur och samarbetspart i projektet Trygg uppväxt.

För mer information om Trygg uppväxt, se kortintervju med utvecklingsledaren Camilla Järborg i FoU Nordosts filmarkiv>>

Information och kontakt
Josefin Bernhardsson
forskningsledare, fil. dr i sociologi
e-post: josefin.bernhardsson@founordost.se
tfn: 070 087 02 04

Arbetsmodell för att förebygga fall hos äldre personer

Under 2018 genomfördes pilotprojektet ”Samarbete mellan primärvårdsrehabilitering och hemtjänst för att förebygga fall och fallrelaterade skador hos hemmaboende äldre personer”. Syftet var att utveckla och undersöka genomförbarheten av en arbetsmodell baserad på samarbete mellan primärvårdens hemrehabilitering och kommunens hemtjänst för att genom träning förebygga fall bland äldre personer med omsorgsbehov i ordinärt boende. Data har samlats in för att belysa de äldres, fysioterapeuternas och hemtjänstpersonalens uppfattningar om det nya arbetssättet. Analyser har gjorts och projektet är slutrapporterat under 2019.
Läs mer och ladda ner rapporten>>

Preliminära resultat visar att arbetsmodellen som testats är användbar och att den ger positiva effekter för både den enskilde och för personal inom hemrehabilitering och hemtjänst, men även att det finns vissa delar i modellen som kan förbättras. Planering för att utveckla arbetsmodellen utifrån de erfarenheter som gjorts och därefter testa den i större skala för att möjliggöra bredare implementering kommer fortsätta under 2020.

För mer information och kontakt
Lina Palmlöf
verksamhetschef, med. dr
e-post: lina.palmlof@founordost.se
tfn: 070 087 03 35