Omvärldsbevakning samverkan

2020

2020-03-31

Metodstöd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Reflektionsmaterial för en utvecklad samordning (2019)

IVO granskar just nu hur aktörer inom vård- och omsorgen samordnar olika insatser för personer med kroniska sjukdomar och komplexa behov. I tillsynen har IVO fokus på att stödja aktörerna i arbetet med att förbättra samordningen. Som en del i detta har myndigheten tagit fram ett webbaserat reflektionsmaterial som aktörerna får arbeta med och som nu finns publicerat på IVO:s webbplats.

Reflektionsmaterialet består av tre delar – samverkan och samordning, nuläge samt riktning och förflyttning – och varje del inkluderar filmer, diskussionsfrågor och konkreta uppgifter.

Reflektionsmaterialet kan användas vid samtal och arbete inom den egna organisationen och vid samskapande dialog tillsammans med andra för att utveckla samordningen för personer som har behov av insatser från flera aktörer och huvudmän. Filmerna är applicerbara på samordning generellt. Diskussionsfrågorna och övningsuppgifterna går att anpassa utifrån de patient- och brukargrupper som man utgår ifrån.

Länk till reflektionsmaterialet>>


Tidiga och samordnade insatser (TSI) – Förlängt och utökat uppdrag

För att förbättra samverkan mellan skola, hälso- och sjukvård och socialtjänst har Socialstyrelsen och Skolverket ett gemensamt regeringsuppdrag om tidiga och samordnade insatser för barn och unga. Syftet är att identifiera hinder och framgångsfaktorer för samverkan, och på så sätt få kunskap om vad som behövs för att skapa förutsättningar för tidiga, samordnade insatser i kommuner och regioner. I uppdraget ingår även att identifiera goda exempel, beskriva juridiska och strukturella hinder för samverkan samt följa upp, utvärdera och sprida resultatet till kommuner och andra viktiga aktörer.

Myndigheterna följer och stöttar 36 utvecklingsarbeten i Sverige (16 regioner och ca 90 kommuner) indelade i fem nätverk.

Förlängt och utökat uppdrag

Det treåriga regeringsuppdraget har förlängts tom. den 16 juni, 2023 och utökats till att omfatta särskilda insatser mot riskgrupper i socialt utsatta områden samt hedersrelaterat våld och förtryck. 

Stöd i arbetet med sociala investeringar

I besparingstider prioriteras det tidiga och förebyggande arbetet ofta bort, trots kunskap om att det lönar sig för såväl individ som samhälle på längre sikt. Myndigheterna undersöker olika vägar att ge utvecklingsarbetena stöd i arbetet med sociala investeringar

Ett kunskapsstöd om praktisk samverkan väntas komma senare i år.

Mer information om TSI och Skottlandsmodellen hittar ni här:

https://www.kunskapsguiden.se/barn-och-unga/Teman/tidiga-samordnade-insatser-TSI/Sidor/default.aspx

http://www.skolverket.se/tsi