Historik

FoU Nordost är en sammanslagning av verksamheterna FoU Nordost och Seniorium och sedan januari 2015 omfattar FoU Nordosts verksamhet individ- och familjeomsorgsfrågor, socialpsykiatri och funktionsnedsättning samt frågor som rör utveckling av vård, omsorg, rehabilitering och stöd och service till äldre personer.

FoU Nordost

Hösten 2000 initierade socialcheferna i nordostkommunerna i Stockholms län en arbetsgrupp med KSL som samordnare, med uppgift att arbeta fram ett förslag om att införa en kommungemensam FoU-enhet för socialtjänstens individ- och familjeomsorg, en verksamhet som blev permanent 2005.

Seniorium

Seniorium startades 2007 och verksamheten arbetar uteslutande med forsknings- och utvecklingsfrågor som rör äldre personer (över 65 år) och stöds av Danderyd, Lidingö, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker, samt Stockholms läns landsting.

Exempel på verksamhet som Seniorium bedrivit de senaste åren är utveckling av värdighetsgarantier och reflektionsledarutbildning för personal inom äldreomsorg och hemtjänst, implementering av Samordnad individuell plan samt registrering i nationella kvalitetsregistren Senior Alert, BPSD, Palliativregistret och SveDem.