Övrigt material

Metodstöd: Att vägleda och informera nyanlända som inte har lärt sig att läsa och skriva som barn

Nyanlända vuxna som inte haft tillfälle att lära sig läsa och skriva som barn ställs inför stora utmaningar i mötet med det svenska samhället. Att ge vägledning och information till denna grupp kräver också kunskap om gruppens speciella förutsättningar. Avsaknaden av ett skriftspråk påverkar ofta förståelsen av abstrakta begrepp, tolkandet av bilder och symboler, sätt att minnas instruktioner och annat som kan påverka individens möjligheter att ta till sig ny information.

Christofer Lindgren och Li Åslund, forskningsledare på FoU Nordost, har tillsammans med
Maj Törnlind, gestaltterapeut och f.d. verksamhetsutvecklare med lång erfarenhet av arbete med nyanlända som inte lärt sig att läsa och skriva som barn, satt ihop ett metodstöd som syftar till att förbättra och underlätta kommunikationen med denna grupp.

Metodstödet innehåller information om vad som särskiljer personer som inte lärt sig läsa och skriva som barn, saker som kan vara bra att tänka på i mötet och kommunikationen med denna grupp samt information om stödmaterial och tips och råd som kan underlätta inlärningen.

Metodstödet är framtaget för dig som arbetar med nyanlända inom socialtjänsten.

Ladda ner metodstödet här>>

Se kortfilm om metodstödet med Christofer Lindgren:


Individens Behov I Centrum (IBIC) – utbildningsmaterial för utförare

2018 kom en förfrågan från Danderyds kommun om FoU Nordost kunde utbilda utförare i IBIC. Efter överväganden och utifrån direktiv från FoU Nordosts styrgrupp beslutades att FoU Nordost skulle bilda en arbetsgrupp med deltagare från intresserade nordostkommuner, som fick i uppdrag att ta fram ett utbildningskoncept kring IBIC riktat till utförare. Information om detta gick ut till kommunerna och några kommuner visade intresse av att delta i arbetet. Av dessa har sedan Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje och Österåker kommun tillsammans med FoU Nordost arbetat fram och sammanställt ett material samt testat konceptet.

Deltagare i arbetsgruppen har varit Marie Söderström FoU Nordost, Åsa Turesson Österåker kommun samt Liselott Jansson, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje.

Syftet med materialet är inte att FoU Nordost ska utbilda kommunernas utförare, utan via det material som tagits fram får kommunerna ett material som stöd att använda i sina egna utbildningssatsningar.

Utbildningarna är tänkta att genomföras i samverkan mellan representant från myndighet och annan lämplig utbildare från kommunen. Utbildningen inleds med ett informationsmöte för utförarchefer och därefter hålls en workshop med enheternas dokumentstödjare, eller motsvarande funktion, som sedan i sin tur utbildar och stödjer övriga medarbetare i metoden IBIC. Tanken är att materialet kan användas oavsett i vilket verksamhetsområde inom vård- och omsorg man arbetar.

Till informationsmötet och workshopen finns framtagna bildspel att utgå ifrån, som sedan även kan användas för vidare utbildning på arbetsplatserna. Bildspelen kan behöva anpassas utifrån lokala förutsättningar. Det är inte tillåtet att ändra i FoU Nordosts bilder i utbildningsmaterialet, däremot går det bra att lägga till egna bilder (dock utan FoU Nordosts logga).

Liselott Jansson, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, har även gjort en sammanställning – ”Uppslagsverk IBIC” –som är tänkt att vara ett stöd för handläggare. För mer information och kontakt om detta material, e-post: liselott.jansson@norrtalje.se

Ladda ner utbildningsmaterialet nedan:

Till utförarutbildning 2019-05-29 ppt>>

Till utförarutbildning chefer 2019-05-29 ppt>>

Studiehandledning utförare IBIC 2019-05-19>>

Metodstöd till genomförandeplan, livsområden 2019-05-19>>

Uppslagsverk IBIC 2019-05-19>>

Kontaktperson FoU Nordost
Sara Ahrén
e-post: sara.ahren@founordost.se
mobil: 073 662 01 42