PowerPoint-presentationer

Webbseminarium: Att möta nyanlända som inte kan läsa och skriva 1 sept 2021

Nyanlända vuxna som inte haft tillfälle att lära sig läsa och skriva som barn ställs inför stora utmaningar i mötet med det svenska samhället. Att ge vägledning och information till denna grupp kräver kunskap om gruppens speciella förutsättningar. Maj Törnlind, f.d. verksamhetsutvecklare med lång erfarenhet av nyanlända som inte kan läsa och skriva, berättar om inlärningsförutsättningarna hos denna grupp. Se det filmade seminariet i FoU Nordosts filmarkiv>>

ppt-presentation i pdf-format>>

FoU Nordost har också tagit fram ett nytt metodstöd som kan hjälpa dig som arbetar med nyanlända att kommunicera bättre med denna grupp. Läs mer och ladda ner metodstödet>>


Webbseminarium: Att stötta nyanlända barn i familj 19 maj 2021

Hur kan socialtjänsten arbeta för att ge ett bra stöd åt nyanlända barn i familjer där föräldrarna inte har resurser nog att på egen hand kunna ge sina barn den hjälp de behöver? Vilka slags förebyggande insatser finns på detta område och hur kan socialtjänsten stärka sin kompetens och samverkan med andra aktörer för att bättre tillgodose dessa barns och föräldrars behov?
Jeanette Olsson forskare på FoU i Väst/Göteborgsregionen berättar om metoder i arbetet med nyanlända barn i familj. Jeanette har gjort en kartläggning av situationen för nyanlända barn i familj i Göteborgsregionen med fokus på sociala frågor och socialtjänstens roll, samt varit följeforskare i ett flerårigt projekt för att ta fram ett föräldrastöd för nyanlända i regionen. Se det filmade seminariet i FoU Nordosts filmarkiv>>

ppt-presentation i pdf-format>>


Webbseminarium: Att införa digitala produkter/tjänster för brukaren 19 april 2021

Implementering välfärdsteknik.
Malin Drugge, kvalitetsutvecklare, berättar om erfarenheter från Socialförvaltningen i Kalix kommun.

ppt-presentation i pdf-format>>

GPS-larm som alternativ till hemtjänstens ledsagade promenader för äldre personer.
Kerstin Stambert, projektledare, berättar om erfarenheter från Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje.

ppt-presentation i pdf-format>>

Digital teknik inom hemvård och hemmiljö utifrån ett användarperspektiv.
Sanna Kuoppamäki, forskare på KTH, upplyser om den senaste kunskapen inom området. Presentationen är på engelska.

ppt-presentation i pdf-format>>


Webbseminarium: Verksamhetsutveckling med digitalisering 25 mars 2021

Vad som krävs i verksamhetsutvecklingen för att tillgängliggöra välfärdsteknik för brukarna?
Erfarenheter från vård och omsorg i Karlstads Kommun, utvecklingsledare Ann-Sophie Gustafsson.

ppt- presentation i pdf-format>>

Barriers of procurement of welfare technology in Swedish municipalities.
Sanna Kuoppamäki, forskare på KTH, upplyser om de viktigaste problemområdena vid upphandling av välfärdsteknik i svenska kommuner. Föreläsningen sker på engelska.

ppt- presentation i pdf-format>>

Automatisera bidragsansökan på 8 veckor – är detta möjligt?
Erfarenheter av kombination av RPA och low-code plattform, Ruth Laporte Castro, Region Stockholm och Fredrik Lindqvist, FlowFactory.

ppt- presentation i pdf-format>>


Webbseminarium med fokus på funktionshinderfrågor i Stockholms län 7 dec 2020

FoU Nordost var medarrangör till ett digitalt seminarium om funktionshinderfrågor som hölls i december 2020, då flera forsknings- och utvecklingsenheter samt kompetenscentra som på olika sätt arbetar med funktionshinderfrågor (inom socialtjänst och hälso- och sjukvård) i Stockholms län gick ihop för att skapa en länsövergripande dialog. Syftet var att på ett effektivt sätt verka för att de forskningsresultat, kunskaper och erfarenheter som finns får god spridning i länet och kan skapa nytta hos verksamheter som möter personer med funktionsnedsättning. En av presentatörerna var Ann-Marie Öhrvall, forskare på Karolinska Institutet, som är projektledare i projektet ”Brukarmedverkan i kommunernas förbättringsarbete inom funktionshinderområdet” som genomförts i samarbete med FoU Nordost.

Ann-Marie Öhrvalls ppt-presentation om ”Brukarmedverkan i kommunernas förbättringsarbete inom funktionshinderområdet” i pdf-format>>

Läs mer om projektet ”Brukarmedverkan i kommunernas förbättringsarbete inom funktionshinderområdet”>>


Webbseminarium: Juridik och dataskydd vid individbaserad systematisk uppföljning 24 nov 2020

Syfte: Att öka kunskapen om juridik och dataskydd vid individbaserad systematisk uppföljning.

Föreläsare: Manólis Nymark, jurist med bred erfarenhet av IT-rättsliga frågor inom vård och omsorg, om juridik och dataskydd kopplat till behandling av personuppgifter vid individbaserad systematisk uppföljning

Målgrupp: Personer som hanterar personuppgifter vid individbaserad systematisk uppföljning inom socialtjänst eller hälso- och sjukvård, t.ex. utvecklingsledare och liknande funktioner, chefer, jurister och dataskyddsombud.

ppt-presentation i pdf-format>>