PowerPoint-presentationer

Webbseminarium: Att införa digitala produkter/tjänster för brukaren 19 april 2021

Implementering välfärdsteknik.
Malin Drugge, kvalitetsutvecklare, berättar om erfarenheter från Socialförvaltningen i Kalix kommun.

ppt-presentation i pdf-format>>

GPS-larm som alternativ till hemtjänstens ledsagade promenader för äldre personer.
Kerstin Stambert, projektledare, berättar om erfarenheter från Kommunalförbundet Sjukvård och Omsorg i Norrtälje.

ppt-presentation i pdf-format>>

Digital teknik inom hemvård och hemmiljö utifrån ett användarperspektiv.
Sanna Kuoppamäki, forskare på KTH, upplyser om den senaste kunskapen inom området. Presentationen är på engelska.

ppt-presentation i pdf-format>>


Webbseminarium: Verksamhetsutveckling med digitalisering 25 mars 2021

Vad som krävs i verksamhetsutvecklingen för att tillgängliggöra välfärdsteknik för brukarna? 
Erfarenheter från vård och omsorg i Karlstads Kommun, utvecklingsledare Ann-Sophie Gustafsson.

ppt- presentation i pdf-format>>

Barriers of procurement of welfare technology in Swedish municipalities.
Sanna Kuoppamäki, forskare på KTH, upplyser om de viktigaste problemområdena vid upphandling av välfärdsteknik i svenska kommuner. Föreläsningen sker på engelska.

ppt- presentation i pdf-format>>

Automatisera bidragsansökan på 8 veckor – är detta möjligt?
Erfarenheter av kombination av RPA och low-code plattform, Ruth Laporte Castro, Region Stockholm och Fredrik Lindqvist, FlowFactory.

ppt- presentation i pdf-format>>


Webbseminarium med fokus på funktionshinderfrågor i Stockholms län 7 dec 2020

FoU Nordost var medarrangör till ett digitalt seminarium om funktionshinderfrågor som hölls i december 2020, då flera forsknings- och utvecklingsenheter samt kompetenscentra som på olika sätt arbetar med funktionshinderfrågor (inom socialtjänst och hälso- och sjukvård) i Stockholms län gick ihop för att skapa en länsövergripande dialog. Syftet var att på ett effektivt sätt verka för att de forskningsresultat, kunskaper och erfarenheter som finns får god spridning i länet och kan skapa nytta hos verksamheter som möter personer med funktionsnedsättning. En av presentatörerna var Ann-Marie Öhrvall, forskare på Karolinska Institutet, som är projektledare i projektet ”Brukarmedverkan i kommunernas förbättringsarbete inom funktionshinderområdet” som genomförts i samarbete med FoU Nordost.

Ann-Marie Öhrvalls ppt-presentation om ”Brukarmedverkan i kommunernas förbättringsarbete inom funktionshinderområdet” i pdf-format>>

Läs mer om projektet ”Brukarmedverkan i kommunernas förbättringsarbete inom funktionshinderområdet”>>


Webbseminarium: Juridik och dataskydd vid individbaserad systematisk uppföljning 24 nov 2020

Syfte: Att öka kunskapen om juridik och dataskydd vid individbaserad systematisk uppföljning.

Föreläsare: Manólis Nymark, jurist med bred erfarenhet av IT-rättsliga frågor inom vård och omsorg, om juridik och dataskydd kopplat till behandling av personuppgifter vid individbaserad systematisk uppföljning

Målgrupp: Personer som hanterar personuppgifter vid individbaserad systematisk uppföljning inom socialtjänst eller hälso- och sjukvård, t.ex. utvecklingsledare och liknande funktioner, chefer, jurister och dataskyddsombud.

ppt-presentation i pdf-format>>