Etik

Etik

Etik har sitt ursprung i grekiskan och betyder ”sed” eller ”vana”. Med etik avses den teoretiska och systematiska reflektionen över moralen och dess grund (vilket rör människans praktiska och faktiska handlingar).

Etisk reflektion ska vara en naturlig del av FoU Nordosts verksamhet och etiska aspekter beaktas i alla forsknings- och utvecklingsprojekt inom verksamheten.

Forskningsetik

När forskning utförs på människor behöver särskild hänsyn tas till etiska principer. Etikprövningsmyndigheten har därför som uppdrag att värna människan i forskningen och enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor ska forskningsprojekt prövas hos Etikprövningsmyndigheten om de:

  • innebär ett fysiskt ingrepp
  • sker med en metod som syftar till att påverka en människa fysiskt eller psykiskt
  • innefattar behandling av känsliga personuppgifter eller personuppgifter om lagöverträdelser

Med forskning avses i det här fallet vetenskapligt arbete för att inhämta ny kunskap, men också utvecklingsarbete som utförs på vetenskaplig grund, dock inte sådant arbete som utförs inom ramen för högskoleutbildning på grundnivå eller på avancerad nivå.

Här kan du läsa mer om etik:

Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor>>

Etikprövningsmyndigheten>>

CODEX Regler och riktlinjer för forskning>>

Vetenskapsrådet>>

SBU:s metodbok. Etiska aspekter på åtgärder inom hälso- och sjukvården. En vägledning för att identifiera relevanta etiska frågor>>

SBU:s metodbok. Etiska aspekter på insatser inom det sociala området. En vägledning för att identifiera relevanta etiska frågor>>