FoU-verksamhet

Vad är en FoU-enhet?

En FoU-enhet är en organisation vars syfte är att förmedla vetenskaplig kunskap, utföra egen forskning och initiera verksamhetsutveckling inom i första hand kommuner och regioner [Nationalencyklopedins definition]. Enheterna kan skilja sig åt beroende på organisation, uppdrag och inriktning, men alla har gemensamt att de på olika sätt arbetar med att överbrygga gapet mellan forskning och praktisk verksamhet. För att underlätta detta brobyggande arbetar forskare från olika vetenskapliga discipliner vanligtvis tillsammans med processledare med erfarenhet från praktiken.

FoU-verksamheternas båda ben – forskning och utveckling – korsbefruktar varandra på flera sätt. Värdering och spridning av forskningsresultat och evidensbaserade metoder bidrar exempelvis till verksamheternas kunskaps- och kompetensutveckling samtidigt som verksamheterna genom utvecklingsarbete, utvärdering och systematisk uppföljning bidrar till att samla kunskap och skapa nya forskningsfrågor.

Kärnkomponenterna i en FoU-verksamhet:

  • Kunskapsbaserad praktik
  • Kritisk granskning och vetenskapligt förhållningssätt
  • Kunskaps- och verksamhetsutveckling
  • Implementeringsstöd
  • Omvärldsbevakning
  • Praktiknära forskning
  • Samverkan och samarbete med omgivande aktörer
  • Systematisk uppföljning och utvärdering
  • Utveckling av lärande organisationer

FoU-enheter i Stockholms län

I Stockholms län verkar utöver FoU Nordost följande FoU-enheter:

FoU Nordväst
FOU nu
Nestor FoU-Center
Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum