Verksamhetsområden

FoU Nordost utgör, genom praktiknära forsknings- och utvecklingsinsatser, en resurs för utveckling och utvärdering inom socialtjänsten och närliggande hälso- och sjukvård. Se nedan för mer information om vad som omfattas inom respektive verksamhet.

Socialtjänsten

FoU Nordost ska utgöra en resurs för utveckling och utvärdering inom Socialtjänstens samtliga verksamhetsområden; individ- och familjeomsorg, funktionsnedsättningsomsorg samt äldreomsorg.

Dessa områden omfattar till exempel:

 • barn- och ungdomsvård
 • ekonomiskt bistånd
 • familjerätt
 • missbruks- och beroendevård
 • nyanlända barn och vuxna
 • socialpsykiatri
 • stöd och hjälp till äldre personer
 • stöd och service till personer med funktionsnedsättning

Närliggande hälso- och sjukvård

FoU Nordost ska utgöra en resurs för utveckling inom Region Stockholms ansvarsområde i nordostkommunerna avseende vård, omsorg, rehabilitering och stöd och service till äldre personer.

Detta omfattar:

 • habilitering och hälsa
 • kommunal hälso- och sjukvård, till exempel inom särskilda boendeformer och dagverksamhet
 • primärvård, till exempel vårdcentraler och husläkarmottagningar
 • rehabilitering
 • slutenvård, till exempel geriatriska mottagningar