Kartläggning

Vad är en kartläggning?

Att kartlägga innebär att göra en sammanfattning eller översikt över något, alternativt att undersöka och beskriva något. Syftet är att skapa överblick över en situation. En kartläggning kan till exempel utgöra underlag för beslutsfattande, planering, uppföljning och utvärdering. Den kan också belysa om möjlighet finns till samordning och effektivare arbete. En kartläggning är därför en utmärkt inledning på ett utvecklingsarbete.

FoU Nordost erbjuder

FoU Nordost utför kartläggningar på uppdrag av de verksamheter vi vänder oss till samt på eget initiativ inom ramen för våra verksamhetsområden. Vi kan även vara bollplank kring val av lämpliga källor och datainsamlingsmetoder inför kartläggningar som verksamheterna själva utför.

För att göra en förfrågan om stöd från FoU Nordost, fyll i det här webbformuläret. I formuläret presenteras kartläggningsidén i grova drag och en kontaktperson anges. FoU Nordost tar sedan kontakt för vidare samtal.