Filmarkiv

Seminarier, konferenser och intervjuer

2020


Digitalisering

Prata med barn – kortintervju 18 sept med
Josefin Bernhardsson FoU Nordost och Sofi Hedman FoU Nordväst

Webbsidan pratamedbarn.nu är ett metodstöd som vänder sig till personer som arbetar med barn inom socialtjänsten. I denna kortfilm berättar Josefin Bernhardsson FoU Nordost och Sofi Hedman FoU Nordväst om projektet och samarbetet med att utveckla webbsidan, vilket bland annat görs genom att inhämta socialarbetares åsikter och tankar om webbsidan i en enkät.
Gå gärna in och svara på enkäten om du vill bidra till utvecklingsarbetet>>


Digitalisering

Seminarium 3 mars: Funktionsupphandling del 1, Jonas Ek

Vid detta seminarium presenterar Jonas Ek, projektledare på RISE, funktionsupphandling som metod med verksamhetsnära exempel. Del 1 handlar om funktionsupphandling som metod. Funktionsupphandling innebär att det i upphandlingsunderlaget ställs krav på funktion i stället för detaljkrav på produkt eller tjänst. Genom att ställa funktionskrav ökar möjligheten att ta tillvara leverantörernas kunskap och främja utveckling av innovativa och kreativa lösningar.


Digitalisering

Seminarium 3 mars: Funktionsupphandling del 2, Jonas Ek

Vid detta seminarium presenterar Jonas Ek, projektledare på RISE, funktionsupphandling som metod med verksamhetsnära exempel.
I del 2 av seminariet ger Jonas Ek exempel på funktionsupphandling i Nacka kommun. Funktionsupphandling innebär att det i upphandlingsunderlaget ställs krav på funktion i stället för detaljkrav på produkt eller tjänst. Genom att ställa funktionskrav ökar möjligheten att ta tillvara leverantörernas kunskap och främja utveckling av innovativa och kreativa lösningar.


Digitalisering

Seminarium 5 februari: Metoder för att utvärdera nyttan med digitala satsningar 2, Elisabeth Kjellin

Elisabeth Kjellin, projektledare i Västerås stad, presenterar hur Västerås arbetar med VTV-modellen (Välfärdsteknologisk utvärdering). Modellen är framtagen av det danska Teknologiska Institutet och syftar till att stödja en systematisk helhetsutvärdering av välfärdstekniker.


Digitalisering

Seminarium 14 januari: Metoder för att utvärdera nyttan med digitala satsningar 1, Håkan Cavenius

Håkan Cavenius, forskare på RISE, presenterar metoderna Digitaliseringssnurran och SEROI (Social Environmental Economic Return on Investment). Digitaliseringssnurran är ett webbaserat verktyg som beräknar potentiella effektiviseringsvinster vid införandet av digitala tjänster i kommunal verksamhet, ett och fem år efter implementeringen. SEROI är en analysmetod som stödjer undersökning av ett brett spektrum av effekter kopplat till investeringar i samhällsinnovation, t.ex. digital sådan.


Digitalisering

Seminarium 14 januari: Metoder för att utvärdera nyttan med digitala satsningar 1, Hanna Broberg Danielsson

Hanna Broberg Danielsson, projektledare Region Kalmar län, berättar om regionens utvecklingsarbete med att ta fram arbetssätt och verktyg för nyttoanalys kopplat till hälso- och sjukvårdens område. Arbetssättet omfattar bland annat att identifiera och kategorisera nyttor, koppla nyttorna till verksamhetsmål samt planera mätning och uppföljning av nyttorna.


2019


Samverkan

Trygg uppväxt 22 november, intervju med Camilla Järborg

Utvecklingsledaren Camilla Järborg berättar i en kort intervju om pilotprojektet Trygg uppväxt i Lidingö som bygger på den skottländska arbetsmodellen GIRFEC – Getting it right for every child. GIRFEC ger ett ramverk för hur myndigheter och verksamheter ska samverka i sitt arbete för att ge barn och unga rätt stöd, i rätt tid av rätt aktör.


Samverkan

Konferens Trygg hemgång 27 november: Att komma hem från sjukhus och få ett tryggt mottagande, Bettina Meinow

Bettina Meinow, utredare på Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum presenterar studien ”Att komma hem från sjukhus och få ett tryggt mottagande – om insatser från äldreomsorgen efter sjukhusvistelse” 2019.


Samverkan

Konferens Trygg hemgång 27 november: Att främja en trygg hemgång från sjukhus, Helena Vidberg

Helena Vidberg, projektledare på Nestor FoU-center presenterar studien ”Att främja en trygg hemgång från sjukhus – En beskrivande studie av två olika Trygg hemgångsmodeller”, 2019.


Samverkan

Konferens Trygg hemgång 27 november: Tillsammans för trygg hemgång , Elisabeth Lauritzen

Elisabeth Lauritzen, projektledare på FOU nu presenterar studien ”Tillsammans för trygg hemgång – Erfarenheter från lärande utvärdering vid uppstart av ny insats för trygg hemgång i Järfälla, 2019.


Systematisk uppföljning

Seminarium 22 oktober: Hur uppnår vi verksamhetssystem som stödjer uppföljning? Mia Ledwith Del.1

Mia Ledwith från SKL ger en introduktion till projektet ”Verksamhetssystem som stöd för uppföljning”.


Systematisk uppföljning

Seminarium 22 oktober: Hur uppnår vi verksamhetssystem som stödjer uppföljning? Mia Ledwith Del.2

Mia Ledwith från SKL presenterar projektet ”Verksamhetssystem som stöd för uppföljning” och ber nordostkommunerna berätta om vilka verksamhetssystem de har idag samt eventuella synpunkter på dessa.


Systematisk uppföljning

Seminarium 22 oktober: Hur uppnår vi verksamhetssystem som stödjer uppföljning? Mia Ledwith Del.3

Mia Ledwith från SKL fortsätter presentationen av projektet ”Verksamhetssystem som stöd för uppföljning”.


Systematisk uppföljning

Seminarium 22 oktober: Hur uppnår vi verksamhetssystem som stödjer uppföljning? Mia Ledwith Del.4

Mia Ledwith från SKL. Nordostkommunerna ger sina synpunkter på de variabler för uppföljning som SKL tagit fram i projektet ”Verksamhetssystem som stöd för uppföljning”.


Systematisk uppföljning

Seminarium 22 oktober: Hur uppnår vi verksamhetssystem som stödjer uppföljning? Marta Nannskog Del.5

Marta Nannskog från SKL presenterar det nya beställarnätverket för socialtjänsten samt hur de planerar att arbeta med upphandlingsfrågor kopplat till verksamhetssystem.


Systematisk uppföljning

Seminarium 22 oktober: Hur uppnår vi verksamhetssystem som stödjer uppföljning? Marta Nannskog Del.6

Marta Nannskog från SKL. Deltagande nordostkommuner ger sina synpunkter på upphandling efter presentationen av det nya beställarnätverket för socialtjänsten.


2018


IBIC

Seminarium 15 november: Implementering av Individens Behov I Centrum (IBIC) del 1, Emanuel Åhlfeldt

Seminariet är uppdelat i två delar på grund av ett avbrott i filmningen på cirka 10 minuter till följd av tekniska problem. Föreläsningen avslutades med en gruppdiskussion som inte är filmad.


IBIC

Seminarium 15 november: Implementering av Individens Behov I Centrum (IBIC) del 2, Emanuel Åhlfeldt 

Seminariet är uppdelat i två delar på grund av ett avbrott i filmningen på cirka 10 minuter till följd av tekniska problem. Föreläsningen avslutades med en gruppdiskussion som inte är filmad.


Samverkan

Seminarium 23 oktober: Utvärdering av samverkan, Maria Flink

Maria Flink, forskare på Karolinska institutet, föreläser om utvärdering av samverkan och vad som är viktigt vid vårdövergångar ur ett brukarperspektiv.