Filmarkiv

Seminarier och konferenser

2019


Utvecklingsledaren Camilla Järborg berättar i en kort intervju om pilotprojektet Trygg uppväxt i Lidingö som bygger på den skottländska arbetsmodellen GIRFEC – Getting it right for every child. GIRFEC ger ett ramverk för hur myndigheter och verksamheter ska samverka i sitt arbete för att ge barn och unga rätt stöd, i rätt tid av rätt aktör.


Filmer från konferens om Trygg hemgång 27 nov 2109 där FoU Nordost var medarrangör, med presentationer av de senaste rapporterna på området från Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Nestor FoU-center och FOU Nu.

Bettina Meinow, utredare på Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum presenterar ”Att komma hem från sjukhus och få ett tryggt mottagande –  om insatser från äldreomsorgen efter sjukhusvistelse” 2019.

Helena Vidberg, projektledare på Nestor FoU-center presenterar studien ”Att främja en trygg hemgång från sjukhus – En beskrivande studie av två olika Trygg hemgångsmodeller”, 2019.

Elisabeth Lauritzen, projektledare på FOU nu presenterar studien ”Tillsammans för trygg hemgång – Erfarenheter från lärande utvärdering vid uppstart av ny insats för trygg hemgång i Järfälla, 2019.

Hur uppnår vi verksamhetssystem som stödjer uppföljning?
22 oktober 2019, Mia Ledwith och Marta Nannskog, SKL.

1. Mia Ledwith från SKL ger en introduktion till projektet ”Verksamhetssystem som stöd för uppföljning”.

2. Mia Ledwith från SKL presenterar projektet ”Verksamhetssystem som stöd för uppföljning” och ber nordostkommunerna berätta om vilka verksamhetssystem de har idag samt eventuella synpunkter på dessa.

3. Mia Ledwith från SKL fortsätter presentationen av projektet ”Verksamhetssystem som stöd för uppföljning”.

4. Mia Ledwith från SKL. Nordostkommunerna ger sina synpunkter på de variabler för uppföljning som SKL tagit fram i projektet ”Verksamhetssystem som stöd för uppföljning”.

5. Marta Nannskog från SKL presenterar det nya beställarnätverket för socialtjänsten samt hur de planerar att arbeta med upphandlingsfrågor kopplat till verksamhetssystem.

6. Marta Nannskog från SKL. Deltagande nordostkommuner ger sina synpunkter på upphandling efter presentationen av det nya beställarnätverket för socialtjänsten.

2018


Implementering av Individens Behov I Centrum (IBIC),
Emanuel Åhlfeldt 15 november

Seminariet är uppdelat i två delar på grund av ett avbrott i filmningen på cirka 10 minuter till följd av tekniska problem. Föreläsningen avslutades med en gruppdiskussion som inte är filmad.

Del 1

Del 2

Utvärdering av samverkan, Maria Flink 23 oktober

Maria Flink, forskare på Karolinska institutet, föreläser om utvärdering av samverkan och vad som är viktigt vid vårdövergångar ur ett brukarperspektiv.

Se seminariet här: