Filmarkiv

Seminarier, konferenser och intervjuer

2020


Seminarium: Metoder för att utvärdera nyttan med digitala satsningar (2) 5 februari, Elisabeth Kjellin

Elisabeth Kjellin, projektledare i Västerås stad, presenterar hur Västerås arbetar med VTV-modellen (Välfärdsteknologisk utvärdering). Modellen är framtagen av det danska Teknologiska Institutet och syftar till att stödja en systematisk helhetsutvärdering av välfärdstekniker.


Seminarium: Metoder för att utvärdera nyttan med digitala satsningar (1) 14 januari, Håkan Cavenius

Håkan Cavenius, forskare på RISE, presenterar metoderna Digitaliseringssnurran och SEROI (Social Environmental Economic Return on Investment). Digitaliseringssnurran är ett webbaserat verktyg som beräknar potentiella effektiviseringsvinster vid införandet av digitala tjänster i kommunal verksamhet, ett och fem år efter implementeringen. SEROI är en analysmetod som stödjer undersökning av ett brett spektrum av effekter kopplat till investeringar i samhällsinnovation, t.ex. digital sådan.


Hanna Broberg Danielsson

Hanna Broberg Danielsson, projektledare Region Kalmar län, berättar om regionens utvecklingsarbete med att ta fram arbetssätt och verktyg för nyttoanalys kopplat till hälso- och sjukvårdens område. Arbetssättet omfattar bland annat att identifiera och kategorisera nyttor, koppla nyttorna till verksamhetsmål samt planera mätning och uppföljning av nyttorna.

2019


Trygg uppväxt 22 november
Intervju med Camilla Järborg

Utvecklingsledaren Camilla Järborg berättar i en kort intervju om pilotprojektet Trygg uppväxt i Lidingö som bygger på den skottländska arbetsmodellen GIRFEC – Getting it right for every child. GIRFEC ger ett ramverk för hur myndigheter och verksamheter ska samverka i sitt arbete för att ge barn och unga rätt stöd, i rätt tid av rätt aktör.

Konferens: Trygg hemgång 27 november

Filmer från konferens om Trygg hemgång där FoU Nordost var medarrangör, med presentationer av de senaste rapporterna på området från Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Nestor FoU-center och FOU Nu.

Bettina Meinow, utredare på Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum presenterar ”Att komma hem från sjukhus och få ett tryggt mottagande –  om insatser från äldreomsorgen efter sjukhusvistelse” 2019.

Helena Vidberg, projektledare på Nestor FoU-center presenterar studien ”Att främja en trygg hemgång från sjukhus – En beskrivande studie av två olika Trygg hemgångsmodeller”, 2019.

Elisabeth Lauritzen, projektledare på FOU nu presenterar studien ”Tillsammans för trygg hemgång – Erfarenheter från lärande utvärdering vid uppstart av ny insats för trygg hemgång i Järfälla, 2019.

Seminarium: Hur uppnår vi verksamhetssystem som stödjer uppföljning? 22 oktober
Mia Ledwith och Marta Nannskog, SKL

1. Mia Ledwith från SKL ger en introduktion till projektet ”Verksamhetssystem som stöd för uppföljning”.

2. Mia Ledwith från SKL presenterar projektet ”Verksamhetssystem som stöd för uppföljning” och ber nordostkommunerna berätta om vilka verksamhetssystem de har idag samt eventuella synpunkter på dessa.

3. Mia Ledwith från SKL fortsätter presentationen av projektet ”Verksamhetssystem som stöd för uppföljning”.

4. Mia Ledwith från SKL. Nordostkommunerna ger sina synpunkter på de variabler för uppföljning som SKL tagit fram i projektet ”Verksamhetssystem som stöd för uppföljning”.

5. Marta Nannskog från SKL presenterar det nya beställarnätverket för socialtjänsten samt hur de planerar att arbeta med upphandlingsfrågor kopplat till verksamhetssystem.

6. Marta Nannskog från SKL. Deltagande nordostkommuner ger sina synpunkter på upphandling efter presentationen av det nya beställarnätverket för socialtjänsten.

2018


Seminarium: Implementering av Individens Behov I Centrum (IBIC) 15 november
Emanuel Åhlfeldt 

Seminariet är uppdelat i två delar på grund av ett avbrott i filmningen på cirka 10 minuter till följd av tekniska problem. Föreläsningen avslutades med en gruppdiskussion som inte är filmad.

Del 1

Del 2

Seminarium: Utvärdering av samverkan 23 oktober
Maria Flink

Maria Flink, forskare på Karolinska institutet, föreläser om utvärdering av samverkan och vad som är viktigt vid vårdövergångar ur ett brukarperspektiv.