Rapporter och skrifter

Rapporter och skrifter

Här kan du ladda ner flera av våra rapporter och skrifter i pdf-format.

Titel Författare Nr / År
Nyanländ i det digitaliserade samhället – En utvärdering av kurser för ökad digital förmåga och delaktighet bland nyanlända i Danderyd Christofer Lindgren 40/2022
Metodstöd: Att vägleda och informera nyanlända som inte har lärt sig att läsa och skriva som barn Christofer Lindgren,
Maj Törnlind,
Lie Åslund
2021
Att göra det osynliga synligt– Erfarenheter av att samverka i samband med äldres utskrivning från slutenvård under coronapandemin Sara Ahrén & Josefin Bernhardsson 39/2021
Att informera nyanlända
– En kartläggning av arbetet i mottagandeteam och socialtjänst
Christofer Lindgren &
Anneli Muhr
38/2020
Mot en tryggare uppväxt?
Utvärdering av implementering av Trygg uppväxt i Lidingö stad
2019–2020
Josefin Bernhardsson 37/2020
Hur stödja upphandling av digitala produkter? En kartläggning av metoder inom offentlig sektor Sara Ahrén 36/2020
Hur utvärdera digitala produkters nytta ur olika perspektiv?
En kartläggning av metoder som används i offentlig sektor
Annicka Hedman 35/2019
Samarbete mellan primärvårdsrehabilitering och hemtjänst för att förebygga fall hos hemmaboende äldre personer – ett pilotprojekt för att utveckla och testa en arbetsmodell Lina Palmlöf, Charlotte Klinga & Åsa Hedberg Rundgren 34/2019
Ett utvärderingsprojekt om lärande och reflektion i ett vård- och omsorgsboende i Stockholms län Lis Bodil Karlsson &
Marie Söderström
33/2019
Samordnade individuella planer – en väg till samverkan
SIP för personer med komplexa behov
D. Matscheck 32/2018
Individens Behov I Centrum (IBIC) – utbildningsmaterial för utförare Marie Söderström, FoU Nordost,
Liselott Jansson, Norrtälje kommun
Åsa Turesson, Österåkers kommun
2018
Analys av stöd till personer över 65 år som har eller riskerar psykisk ohälsa inom Stockholms län – Om primärvårdens och kommunernas samverkan och stödinsatser, deras förutsättningar att upptäcka psykisk ohälsa samt hur personer med psykisk ohälsa ser på dessa insatser L. Karlsson, FoU Nordost
C. Klinga, FOU nu
E. Rydwik, FOU nu
E. Lindqvist,
Nestor FoU-center
A. Nordlund,
Nestor FoU-center
M. Ranung,
Nestor FoU-center
C. Lennartsson,
Stockholms läns Äldrecentrum
L. Sonde,
Stockholms läns Äldrecentrum
2018
Upptäcka signaler om och att initiera åtgärd vid psykisk ohälsa hos äldre personer – en kvalitativ studie Lis Bodil Karlsson 31/2018
Förkortad arbetstid inom familjehemsvården – ett pilotprojekt Annicka Hedman & Marie Söderström 30/2018
Supported Employment – för sysselsättning och delaktighet D Matscheck 29/2018
Stöd till lokalt förändringsarbete genom nationella kvalitetsregister K Corbishley 28/2017
Boendestöd – erfarenhetsbaserad praktik och kunskap A Ljungberg, D Matscheck, A Topor 27/2017
Hur hantera livet? Copingstrategier baserade på ensamkommande flyktingungdomars unika behov R Eriksson 26/2016
Barnfamiljer med ekonomiskt bistånd – vilket stöd får de för att bli självförsörjande? J Lindblom 25/2016
”Vi kan ju inte hjälpa dem om vi inte frågar vad de vill ha hjälp med” En rapport om brukarmedverkan på verksamhetsnivå inom psykiatri, missbruks- och beroendevården T Bons & M Paunia 24/2016
Barnkraft/Aladdin – parallella stödgrupper för familjer med en beroendeproblematik L Berg Eklundh, M Paunia, C Sohl Stjernberg 23/2015
Hur kan man utveckla socialtjänstens arbete med kontaktfamilj för att öka barnens delaktighet. A Nilsson, L Berg Eklundh 22/2015
Ensamkommande barn och ungdomar – Ett longitudinellt perspektiv. Å Backlund, R Eriksson, K von Greiff, E Nyberg, E-M Åkerlund, FoU Nordväst, FoU Nordost, FoU Södertörn 4/2014
Socialtjänstens arbete med ensamkommande barn och ungdomar – erfarenheter från Stockholms län. Å Backlund, R Eriksson, K von Greiff, E-M Åkerlund, FoU Nordväst, FoU Nordost, FoU Södertörn 3/2014
Musik som omvårdnad på demensboende K Lindblad, E Götell, A-S Paulander, M Nyborg, I Hammarlund, M Prochazka (red) 2014
Var sin hand – Organisationskulturers betydelse för arbetet med samsjuklighet. L Skogens, N von Greiff & M Paunia 21/2013
Ensam och flyktingbarn – barnet och socialtjänsten om den första tiden i Sverige. Å Backlund, R Eriksson, K von Greiff, E-M Åkerlund, FoU Nordväst, FoU Nordost, FoU Södertörn 1/2012
Ungdomars erfarenhet av institutionsplacering i Stockholms län. K Borgström & K. von Greiff 20/2012
”Medför BBIC ett förbättrat barnperspektiv? En studie om arbetet med implementering av BBIC och barns delaktighet i sju nordostkommuner”. L Berg Eklundh & D. Matscheck 19/2012
Uppföljning och utvärdering av användning av ASI inom socialtjänstens missbruksenheter i nordostkommunerna. Lisa Skogens 18/2011
”Jag har drömt…” Erfarenheter av framgångsrik missbruks- och beroendebehandling för vuxna. Riitta Eriksson 17/2011
Tiden på Attundaskolan – Det här gav den oss. Anders Delryd 1/2010
Går det lika bra hemma? Ungdomsstödet 27:an – en fallstudie. David Matscheck 15/2009
Att forma sitt liv i balans mellan två kulturer – Erfarenheter hos några flickor vars föräldrar kommer från mellanöstern. Leyla Lindström 3/2008
Institutionsplacerade ungdomar i nordostkommunerna i Stockholms län under åren 2003 och 2004 – en studie av socialtjänstens aktdokumentation. Katarina von Greiff, Karin Borgström 2/2008
Livsstilsförändringar – från droganvändning till drogfrihet. Ungdomar i nordostkommunerna i Stockholms län berättar om egna erfarenheter. Riitta Eriksson 1/2008
Tre familjesamtal som erbjudande och längre familjebehandling efter biståndsprövning – en arbetsmodell inom familjeteamet i Danderyds kommun. Anette Fredriksson 4/2007
Adoption – på egen hand. Några adoptivmödrars erfarenhet av att adoptera som ensamstående. Susann Teiling 3/2007
”Se till mig som liten är.” En studie om små barns synliggörande i socialtjänstens barnavårdsutredningar. Linda Lillieström 2/2007
”Jag klarade det inte själv.” En utvärdering av den strukturerade öppenvårdsverksamheten på beroendemottagningen i Lidingö. Eva Sonnsjö Bernengo 1/2007
Några ungdomars erfarenheter av att växa upp med försörjningsstöd Anne-May Pettersson, Kristina Sävström 2/2006
Ungdomar och missbruk – en kunskapsöversikt. Enhetschefers, socialsekreterares, behandlares och politikers erfarenheter från sex kommuner. Riitta Eriksson 1/2006
Kontaktfamiljsuppdraget i norrkommunerna i Stockholms län. Beskrivning av arbetet i ett FoU-seminarium. Lotta Berg Eklundh 3/2005
Barn i kontaktfamilj – några socialsekreterares syn på insatsen kontaktfamilj ur barnens synvinkel Agneta Nilsson 2/2005
Min mamma var singel – några utlandsfödda personers erfarenheter av att vara adopterade av en ensamstående mamma Susann Teiling 1/2005
Metoder och visioner – vägar, berg och tunnlar.
Utvärdering av ett öppenvårdsprojekt för ungdomar i Lidingö
Riitta Eriksson, Katarina von Greiff 2/2004
Föräldrar till internationellt adopterade barn – uppfattningar och erfarenheter av föräldrarollen Katarina von Greiff 1/2004