Filmarkiv 2021

Seminarier, konferenser och intervjuer

2021


Barn och unga

Socialtjänstdagen 28 okt : Prata med barn – nylansering av metodstödet! Josefin Bernhardsson, FoU Nordost och Baharan Kazemi FoU Nordväst

Forskningsledaren Josefin Bernhardsson, FoU Nordost, och Baharan Kazemi, forsknings- och utvecklingsledare FoU Nordväst, berättar om nylanseringen av det digitala metodstödet www.pratamedbarn.nu som vänder sig till personer som arbetar med barn och unga inom socialtjänsten. Metodstödet innehåller svar på vanliga funderingar som socialarbetare har om barnsamtal samt konkreta tips, checklistor och övningar som kan användas både individuellt och i arbetsgrupper. Läs mer om projektet här>>
Se fler presentationer från Socialtjänstdagen på FoU Nordvästs webbplats>>


Digitalisering

Socialtjänstdagen 28 okt: ”Socialtjänsten och det digitala utanförskapet”, Christofer Lindgren FoU Nordost

Socialtjänstens brukare befinner sig numera i ett digitaliserat samhälle, som ställer nya krav på sina medborgare för att få god tillgång till samhällstjänster och samhällsinformation. Att kunna delta digitalt har blivit en viktig faktor för den enskildes utsikter att få jämlika levnadsvillkor, ekonomisk och social trygghet och egenmakt över sitt liv.
Forskningsledaren Christofer Lindgren pratar om det digitala utanförskapet i förhållande till socialtjänstens arbete och vad man kan göra för att minska detta, samt om FoU Nordosts arbete med att stärka den digitala förmågan hos nyanlända.
Läs mer om projektet här>>
Se fler presentationer från Socialtjänstdagen på FoU Nordvästs webbplats>>


Integration

Kortintervju om Metodstöd: Att vägleda och informera nyanlända som inte har lärt sig att läsa och skriva som barn 15 sept

Kortintervju med Christofer Lindgren, forskningsledare på FoU Nordost, som tillsammans med Li Åslund, f.d. forskningsledare FoU Nordost, och Maj Törnlind, gestaltterapeut och f.d. verksamhetsutvecklare med lång erfarenhet att arbeta med nyanlända, satt ihop ett metodstöd som syftar till att förbättra och underlätta kommunikationen med nyanlända som inte lärt sig läsa och skriva som barn.
Metodstödet innehåller information om vad som särskiljer personer som inte lärt sig läsa och skriva som barn, saker som kan vara bra att tänka på i mötet och kommunikationen med denna grupp samt information om stödmaterial och tips och råd som kan underlätta inlärningen.
Metodstödet är framtaget för dig som arbetar med nyanlända inom socialtjänsten. Ladda ner metodstödet här>>


Integration

Webbseminarium: Att möta nyanlända som inte kan läsa och skriva del 1, 1 sept , Maj Törnlind, f.d. verksamhetsutvecklare

Del 1. Resurser och utmaningar – inlärningsförutsättningar hos dem som inte lärt sig läsa och skriva som barn
Nyanlända vuxna som inte haft tillfälle att lära sig läsa och skriva som barn ställs inför stora utmaningar i mötet med det svenska samhället. Att ge vägledning och information till denna grupp kräver kunskap om gruppens speciella förutsättningar. Maj Törnlind, f.d. verksamhetsutvecklare med lång erfarenhet av nyanlända som inte kan läsa och skriva, berättar här om inlärningsförutsättningarna hos denna grupp. Vid seminariet presenteras även ett metodstöd avsett att förbättra kommunikationen med nyanlända som inte lärt sig läsa och skriva som barn, som har tagits fram av FoU Nordost. Seminariet och metodstödet vänder sig till anställda som möter nyanlända i sitt arbete. Läs mer och ladda ner metodstödet>>

Maj Törnlinds ppt-presentation i pdf-format>>


Integration

Webbseminarium: Att möta nyanlända som inte kan läsa och skriva del 2, 1 sept , Maj Törnlind, f.d. verksamhetsutvecklare

Del 2. Migrationens inverkan på hälsa och livssituation
Nyanlända vuxna som inte haft tillfälle att lära sig läsa och skriva som barn ställs inför stora utmaningar i mötet med det svenska samhället. Att ge vägledning och information till denna grupp kräver kunskap om gruppens speciella förutsättningar. Maj Törnlind, f.d. verksamhetsutvecklare med lång erfarenhet av nyanlända som inte kan läsa och skriva, berättar här om inlärningsförutsättningarna hos denna grupp.


Integration

Webbseminarium: Att stötta nyanlända barn i familj, Jeanette Olsson forskare på FoU i Väst 19 maj

Del 1. Situationen för nyanlända barn och deras föräldrar
Hur kan socialtjänsten arbeta för att ge ett bra stöd åt nyanlända barn i familjer där föräldrarna inte har resurser nog att på egen hand kunna ge sina barn den hjälp de behöver? Vilka slags förebyggande insatser finns på detta område och hur kan socialtjänsten stärka sin kompetens och samverkan med andra aktörer för att bättre tillgodose dessa barns och föräldrars behov?
Jeanette Olsson forskare på FoU i Väst/Göteborgsregionen berättar om metoder i arbetet med nyanlända barn i familj. Jeanette har gjort en kartläggning av situationen för nyanlända barn i familj i Göteborgsregionen med fokus på sociala frågor och socialtjänstens roll, samt varit följeforskare i ett flerårigt projekt för att ta fram ett föräldrastöd för nyanlända i regionen.


Integration

Webbseminarium: Att stötta nyanlända barn i familj, Jeanette Olsson forskare på FoU i Väst 19 maj

Del 2. Föräldraskapsstöd för nyanlända föräldrar
Hur kan socialtjänsten arbeta för att ge ett bra stöd åt nyanlända barn i familjer där föräldrarna inte har resurser nog att på egen hand kunna ge sina barn den hjälp de behöver? Vilka slags förebyggande insatser finns på detta område och hur kan socialtjänsten stärka sin kompetens och samverkan med andra aktörer för att bättre tillgodose dessa barns och föräldrars behov?
Jeanette Olsson forskare på FoU i Väst/Göteborgsregionen berättar om metoder i arbetet med nyanlända barn i familj. Jeanette har gjort en kartläggning av situationen för nyanlända barn i familj i Göteborgsregionen med fokus på sociala frågor och socialtjänstens roll, samt varit följeforskare i ett flerårigt projekt för att ta fram ett föräldrastöd för nyanlända i regionen.


Integration

Webbseminarium: Att stötta nyanlända barn i familj, Jeanette Olsson forskare på FoU i Väst 19 maj

Del 3. Utveckling av ett regionalt föräldrastöd – projekt i Göteborgsregionen
Hur kan socialtjänsten arbeta för att ge ett bra stöd åt nyanlända barn i familjer där föräldrarna inte har resurser nog att på egen hand kunna ge sina barn den hjälp de behöver? Vilka slags förebyggande insatser finns på detta område och hur kan socialtjänsten stärka sin kompetens och samverkan med andra aktörer för att bättre tillgodose dessa barns och föräldrars behov?
Jeanette Olsson forskare på FoU i Väst/Göteborgsregionen berättar om metoder i arbetet med nyanlända barn i familj. Jeanette har gjort en kartläggning av situationen för nyanlända barn i familj i Göteborgsregionen med fokus på sociala frågor och socialtjänstens roll, samt varit följeforskare i ett flerårigt projekt för att ta fram ett föräldrastöd för nyanlända i regionen.


Integration

Webbseminarium: Att informera och vägleda nyanlända 29 mars
Arrangör: FoU Nordost i samarbete med Koordination Norrort och arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholms stad.

Del 1. Att informera nyanlända
Christofer Lindgren, forskningsledare FoU Nordost
Behovet av vägledning och information om det svenska samhället är ofta stort under de första åren i Sverige. Men förmågan att förstå och agera utifrån informationen skiljer sig åt inom gruppen, och behoven av kunskap ser olika ut. Hur kan man som verksamhet bedriva ett så bra informationsarbete som möjligt gentemot en så heterogen grupp? Christofer Lindgren, forskningsledare på FoU Nordost, presenterar FoU-rapporten ”Att informera nyanlända – en kartläggning av arbetet i mottagandeteam och socialtjänst”. Josefin Daleskog, strateg och samordnare på Koordination Norrort är moderator.


Integration

Webbseminarium: Att informera och vägleda nyanlända 29 mars
Arrangör: FoU Nordost i samarbete med Koordination Norrort och arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholms stad.

Del 2. Hälsolitteracitet
Josefin Wångdahl, forskare vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Uppsala universitet.
Josefin Wångdahl presenterar sin forskning om hälsolitteracitet, som rör en persons förmåga att inhämta, förstå, värdera och agera utifrån hälsoinformation. Varför är hälsolitteracitet viktigt att känna till, hur kan vi arbeta med det för att undvika onödig ohälsa bland nyanlända, och för att förbättra vår kommunikation med gruppen generellt? Josefin Daleskog, strateg och samordnare på Koordination Norrort är moderator.


Samverkan

Webbseminarium om Trygg uppväxt – lärdomar från pilotimplementeringen i Lidingö stad 20 januari

Introduktion Josefin Bernhardsson, forskningsledare FoU Nordost

Trygg uppväxt är en lokal variant av den skottska samverkansmodellen GIRFEC – Getting it right for every child som under senare år fått stort genomslag i Sverige. Modellen syftar till att främja tidiga och samordnade insatser kring barn, unga och deras familjer. På detta seminarium beskrivs Lidingös arbete med att få samverkansmodellen på plats samt resultat och lärdomar från FoU Nordosts och Länsstyrelsens utvärderings- och stödarbete. Socialstyrelsen berättar om erfarenheterna från det pågående regeringsuppdraget kring Tidiga och samordnade insatser för barn och unga.

Samverkan

Webbseminarium om Trygg uppväxt – lärdomar från pilotimplementeringen i Lidingö stad 20 januari

Presentation av arbetet med pilotimplementeringen av Trygg uppväxt i Lidingö stad.
Linnea Hagström, tf. preventionssamordnare och fältkurator, Lidingö stad.

Samverkan

Webbseminarium om Trygg uppväxt – lärdomar från pilotimplementeringen i Lidingö stad 20 januari

Resultaten från utvärderingen av implementeringen av Trygg uppväxt.
Josefin Bernhardsson, forskningsledare, FoU Nordost
Ladda ner rapporten Mot en tryggare uppväxt? Utvärdering av implementering av Trygg uppväxt i Lidingö stad 2019–2020>>

Samverkan

Webbseminarium om Trygg uppväxt – lärdomar från pilotimplementeringen i Lidingö stad 20 januari

Folkhälsopilot: Förutsättningar för främjande och förebyggande arbete och Länsstyrelsens utvärdering av preventionsarbetet i Lidingö stad.
Kajsa Lönn Rhodin, Länsstyrelsen i Stockholm och Camilla Pettersson, Karolinska Institutet.

Samverkan

Webbseminarium om Trygg uppväxt – lärdomar från pilotimplementeringen i Lidingö stad 20 januari

Samlade erfarenheter från Socialstyrelsen och Skolverkets regeringsuppdrag kring Tidiga och samordnade insatser för barn och unga (TSI-uppdraget).
Kjerstin Bergman, Socialstyrelsen och Ebba Silfverstolpe-Agardh, Skolverket.

Integration

Att informera nyanlända – filmad kortintervju med Christofer Lindgren 4 februari

FoU Nordost publicerade nyligen rapporten Att informera nyanlända – En kartläggning av arbetet i mottagandeteam och socialtjänst av Christofer Lindgren och Anneli Muhr.
Nyanlända har ett stort behov av information och vägledning under de första åren i Sverige. Den kommunala mottagandeverksamheten och socialtjänsten har under denna tid en viktig roll för att underlätta nyanländas inträde i det svenska samhället. Samtidigt arbetar man med en grupp brukare som ibland kan ha mycket olika förutsättningar att ta till sig information.
I den här kortintervjun berättar Christofer Lindgren, forskningsledare på FoU Nordost, bakgrunden till att rapporten tagits fram, utmaningar och ljuspunkter i uppdraget, kort om rapportens innehåll och de slutsatser som kunnat dras.