Filmarkiv 2021

Seminarier, konferenser och intervjuer

2021


Samverkan

Webbseminarium om Trygg uppväxt – lärdomar från pilotimplementeringen i Lidingö stad 20 januari

Trygg uppväxt är en lokal variant av den skottska samverkansmodellen GIRFEC – Getting it right for every child som under senare år fått stort genomslag i Sverige. Modellen syftar till att främja tidiga och samordnade insatser kring barn, unga och deras familjer. På detta seminarium beskrivs Lidingös arbete med att få samverkansmodellen på plats samt resultat och lärdomar från FoU Nordosts och Länsstyrelsens utvärderings- och stödarbete. Socialstyrelsen berättar om erfarenheterna från det pågående regeringsuppdraget kring Tidiga och samordnade insatser för barn och unga.

Introduktion
Josefin Bernhardsson, forskningsledare FoU Nordost


Samverkan

Webbseminarium om Trygg uppväxt – lärdomar från pilotimplementeringen i Lidingö stad 20 januari

Presentation av arbetet med pilotimplementeringen av Trygg uppväxt i Lidingö stad.
Linnea Hagström, tf. preventionssamordnare och fältkurator, Lidingö stad.


Samverkan

Webbseminarium om Trygg uppväxt – lärdomar från pilotimplementeringen i Lidingö stad 20 januari

Resultaten från utvärderingen av implementeringen av Trygg uppväxt. 
Josefin Bernhardsson, forskningsledare, FoU Nordost
Ladda ner rapporten Mot en tryggare uppväxt? Utvärdering av implementering av Trygg uppväxt i Lidingö stad 2019–2020>>


Samverkan

Webbseminarium om Trygg uppväxt – lärdomar från pilotimplementeringen i Lidingö stad 20 januari

Folkhälsopilot: Förutsättningar för främjande och förebyggande arbete och Länsstyrelsens utvärdering av preventionsarbetet i Lidingö stad.
Kajsa Lönn Rhodin, Länsstyrelsen i Stockholm och Camilla Pettersson, Karolinska Institutet.


Samverkan

Webbseminarium om Trygg uppväxt – lärdomar från pilotimplementeringen i Lidingö stad 20 januari

Samlade erfarenheter från Socialstyrelsen och Skolverkets regeringsuppdrag kring Tidiga och samordnade insatser för barn och unga (TSI-uppdraget).
Kjerstin Bergman, Socialstyrelsen och Ebba Silfverstolpe-Agardh, Skolverket.


Integration

Att informera nyanlända – filmad kortintervju med Christofer Lindgren 4 februari

FoU Nordost publicerade nyligen rapporten Att informera nyanlända – En kartläggning av arbetet i mottagandeteam och socialtjänst av Christofer Lindgren och Anneli Muhr.
Nyanlända har ett stort behov av information och vägledning under de första åren i Sverige. Den kommunala mottagandeverksamheten och socialtjänsten har under denna tid en viktig roll för att underlätta nyanländas inträde i det svenska samhället. Samtidigt arbetar man med en grupp brukare som ibland kan ha mycket olika förutsättningar att ta till sig information.
I den här kortintervjun berättar Christofer Lindgren, forskningsledare på FoU Nordost, bakgrunden till att rapporten tagits fram, utmaningar och ljuspunkter i uppdraget, kort om rapportens innehåll och de slutsatser som kunnat dras.