Utvecklingsprojekt

Vad är ett utvecklingsprojekt?

Utvecklingsprojekt syftar till att åstadkomma nya eller förbättrade arbetssätt i en verksamhet. Det kan till exempel handla om att införa en ny metod som tagits fram genom forskning, eller att på ett strukturerat sätt undersöka resultat av en viss insats. I ett utvecklingsprojekt ingår ofta att utvärdera dess utfall eller konsekvenser.

Om du är osäker på om det är ett utvecklingsprojekt just din idé handlar om kan dessa frågor ge viss vägledning. Kontakta också gärna oss för en diskussion.

Hur vi arbetar

FoU Nordost stödjer verksamheter med planering inför uppstart av utvecklingsprojekt och erbjuder även handledning/stöd under projektets alla faser. Vi hjälper verksamheten att utifrån projektidén formulera en avgränsad frågeställning samt är ett bollplank i planeringen av lämpliga metoder för datainsamling och analys som gör det möjligt att dra välgrundade slutsatser.

FoU Nordost utgår från forskningsprocessens steg nedan och anpassar processen till det aktuella projektet och till verksamhetens förutsättningar. Vi har kompetens inom både kvantitativa och kvalitativa metoder.

Vill du veta mer? Kontakta oss på info@founordost.se