Organisation

Styrgrupp

FoU Nordosts verksamhet leds av en styrgrupp bestående av förvaltningschefer från deltagande kommuner och en representant för Region Stockholm. Huvudman för verksamheten är Danderyds kommun.

Finansiering

FoU Nordost finansieras av nordostkommunerna och Region Stockholm. Enhetens tre organisatoriska inriktningar; individ- och familjeomsorg, funktionsnedsättning och äldre, har olika budgetförutsättningar.

Utöver grundfinansiering kan FoU Nordost även söka medel vid utlysningar från statliga myndigheter och andra externa finansiärer för exempelvis projekt eller metodutveckling.

RSS

I Stockholms län pågår ett arbete med att förstärka och definiera strukturer för arbetet inom länets regionala samverkans och stödstruktur (RSS), vars syfte är att förbättra förutsättningarna för evidensbaserad praktik inom socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård. Samarbetet inom RSS möjliggör att man inom länet kan samlas kring strategiskt viktiga frågor och utnyttja befintliga resurser på ett mer samordnat och effektivt sätt.

FoU Nordost finns representerat i RSS Stockholms län tillsammans med Äldrecentrum, FOU nu, Nestor FoU-center, FoU Södertörn, FoU Nordväst, Storsthlm och Stockholms stad.

För mer information om RSS-strukturen se SKR>>