Organisation

Styrgrupp

FoU Nordosts verksamhet leds av en styrgrupp bestående av förvaltningschefer från deltagande kommuner och en representant för Region Stockholm. Huvudman för verksamheten är Danderyds kommun.

Finansiering

FoU Nordost finansieras av nordostkommunerna och Region Stockholm. Enhetens tre organisatoriska inriktningar; individ- och familjeomsorg, funktionsnedsättning och äldre, har olika budgetförutsättningar.

Utöver grundfinansiering kan FoU Nordost även söka medel vid utlysningar från statliga myndigheter och andra externa finansiärer för exempelvis projekt eller metodutveckling.