Forskningsprojekt

Vad är ett forskningsprojekt?

Forskning handlar i grunden om att anta ett vetenskapligt förhållningssätt, vilket huvudsakligen innebär att man kritiskt granskar och undersöker olika företeelser utifrån vetenskaplig teori och metod. Till god forskningssed hör också att man tar hänsyn till etiska aspekter. På en FoU-enhet utgörs forskningsarbetet till stor del av att följa och utvärdera insatser, processer och metoder som används i olika verksamheter. Forskningen bidrar på så sätt till verksamheternas utvecklingsarbete samtidigt som verksamheterna bidrar med oumbärlig kunskap och erfarenhet till forskningen. Forskningskompetens är emellertid också viktig för att kunna värdera och sprida befintliga forskningsresultat och evidensbaserade metoder.

På FoU Nordost arbetar forskare från olika vetenskapliga discipliner med kompetens i både kvantitativa och kvalitativa metoder.

Hur vi arbetar

De forskningsprojekt som drivs av FoU Nordost kan både initieras av en förfrågan från en specifik verksamhet och av frågor som väckts vid vår omvärldsbevakning och kontakt med olika verksamheter. Ett grundläggande kriterium för all vår forskningsverksamhet är dock att den genererar kunskap som är användbar och har ett värde för fler än en enskild verksamhet.

Vill du veta mer? Kontakta oss på info@founordost.se