Implementering

Vad är implementering?

Med kunskap om implementering lyckas förändringsarbete i större utsträckning och kan genomföras på ett snabbare och smidigare sätt. Effektiv och hållbar implementering av evidensbaserade metoder, riktlinjer och handlingsprogram kräver ett genomtänkt och systematiskt tillvägagångssätt.

Hur vi arbetar

FoU Nordost utgår från en evidensbaserad modell för beteendeförändring när vi stödjer verksamheter som vill arbeta med implementering. Det kan handla om allt från en ny rutin eller riktlinje till en ny metod som ska införas i verksamheten. Kopplat till modellen finns ett metodstöd som är framtaget av Centrum för epidemiologi och allmänmedicin (CES) inom Region Stockholm. FoU Nordost använder metodstödet när vi guidar verksamheten genom implementeringens olika steg. Verksamheten får hjälp att på ett systematiskt sätt analysera stödjande faktorer, identifiera aktiviteter som sätter igång respektive vidmakthåller den önskade förändringen och slutligen säkerställer att denna följs upp.

Vill du veta mer? Kontakta oss på info@founordost.se