Implementering

Vad är implementering?

Med kunskap om implementering lyckas förändringsarbete i större utsträckning och kan genomföras på ett snabbare och smidigare sätt. Effektiv och hållbar implementering av evidensbaserade metoder, riktlinjer och handlingsprogram kräver ett genomtänkt och systematiskt tillvägagångssätt.

FoU Nordost utgår från en evidensbaserad modell för beteendeförändring när vi stödjer verksamheter som vill arbeta med implementering. Det kan handla om allt från en ny rutin eller riktlinje till en ny metod som ska införas i verksamheten. Kopplat till modellen finns ett metodstöd som är framtaget av Centrum för epidemiologi och allmänmedicin (CES) inom Region Stockholm. FoU Nordost använder metodstödet när vi guidar verksamheten genom implementeringens olika steg. Verksamheten får hjälp att på ett systematiskt sätt analysera stödjande faktorer, identifiera aktiviteter som sätter igång respektive vidmakthåller den önskade förändringen och slutligen säkerställer att denna följs upp.

FoU Nordost erbjuder

FoU Nordost erbjuder en workshopserie som består av 5 halvdagsträffar under en 14-veckorsperiod. Den riktar sig till verksamhetsutvecklare/metodstödjare/chefer och liknande funktioner, som ska stödja och praktiskt arbeta med implementering. Två personer från varje verksamhet bör delta, gärna en person med strategisk funktion och en person med operativ funktion.

Workshopserien varvar föreläsningar med praktiskt arbete samt innefattar även erfarenhetsutbyte med andra verksamheter. Mellan varje workshop gör deltagarna arbete på hemmaplan i sin egen verksamhet.

Nästa workshopserie annonseras under ”Aktuella aktiviteter” på webbplatsen när det är dags att anmäla sig.