Vad skiljer olika begrepp

Vad skiljer utvärdering, uppföljning, utvecklingsarbete och forskning?

Begreppen utvärdering, uppföljning, utvecklingsarbete och forskning är närliggande och delvis överlappande. En uppföljning kan till exempel ha inslag av utvärdering och en utvärdering kan ha inslag av forskning. Utvecklingsarbete kan i olika hög grad generera ny kunskap, och därigenom tangera forskning. Frågorna nedan ger viss vägledning kring skillnaderna:

  • Är syftet främst att kontrollera att verksamheten genomförs som det är tänkt, till exempel enligt regler och riktlinjer? – Planera en uppföljning.
  • Är syftet främst att bedöma och beskriva värdet hos en verksamhet eller en insats mot vissa kriterier? – Planera en utvärdering.
  • Är syftet främst att utveckla verksamheten genom att dra nytta av tidigare forskning och vetenskaplig kunskap? – Planera ett utvecklingsprojekt.
  • Är syftet, förutom beskrivning, även att söka förklaringar och förståelse för att få ny och generellt användbar kunskap om en frågeställning av mer grundläggande natur? – Planera ett forskningsprojekt.