Utvärdering

Vad är en utvärdering?

Det övergripande syftet med all utvärdering är att få kunskaper som leder till lärande. Det kan till exempel handla om att undersöka om verksamhetens mål uppfylls, att ge underlag som främjar utveckling eller att kritiskt granska en verksamhet genom att lyfta dess styrkor och utvecklingsområden. Det hör till utvärderarens roll att klargöra, dokumentera, väcka nya frågor och skapa nya idéer och synvinklar. En utvärdering kan utföras internt inom en organisation eller externt – båda angreppssätten har för- och nackdelar som behöver övervägas i planeringen.

Om du är osäker på om det är utvärdering just din idé handlar om kan dessa frågor ge viss vägledning. Kontakta oss också gärna för en diskussion.

Hur vi arbetar

FoU Nordost stödjer verksamheter med planering inför uppstart av internt utvärderingsarbete och erbjuder även handledning/stöd under utvärderingens alla faser. Vi hjälper verksamheten att identifiera och formulera utvärderingens syfte och frågor samt är ett bollplank i valet av lämpliga metoder för att beskriva och bedöma det som ska utvärderas och som gör det möjligt att dra välgrundade slutsatser. Vi har kompetens inom både kvantitativa och kvalitativa utvärderingsmetoder.

FoU Nordost utför även externa utvärderingar av pågående eller avslutade aktiviteter på uppdrag av de verksamheter vi vänder oss till.

Vill du veta mer? Kontakta oss på info@founordost.se