Systematisk uppföljning

Vad är systematisk uppföljning?

Systematisk uppföljning innebär att man löpande dokumenterar och följer upp arbetet i organisationer i syfte att utveckla kvaliteten inom en verksamhet. Systematisk uppföljning kan även ligga till grund för jämförelser över tid och mellan verksamheter. Till skillnad från en utvärdering, som sker under en begränsad tid och med djupare analys, syftar systematisk uppföljning på en rutinmässig och fortlöpande aktivitet. (Läs mer om skillnader mellan uppföljning och andra närliggande begrepp här.)

Det finns olika modeller för hur man arbetar med systematisk uppföljning och vilken man väljer beror på verksamhetens behov. Socialstyrelsens modell för individbaserad systematisk uppföljning kan till exempel ge svar på:

  • Vilka problem målgruppen har och vilka insatser de får
  • Om målgruppens situation förändras efter insatserna
  • Om verksamheten når de mål den satt upp tillsammans med målgruppen
  • Vad målgruppen tycker om insatserna
  • Om verksamhetens insatser speglar målgruppens behov

Hur vi arbetar

FoU Nordost kan erbjuda verksamheter stöd i arbetet med och analys av systematisk uppföljning.

Vill du veta mer? Kontakta oss på info@founordost.se