Projekt

Hitta projekt

Sök bland våra projekt efter ämne i rullisten nedan. Du kan också filtrera projekten efter pågående, genomförda eller alla projekt.

Forskningsprojekt: Brukarmedverkan i kommunernas förbättringsarbete inom funktionshinderområdet

FoU Nordost har tillsammans med forskare från Linköpings universitet och i samverkan med Riksförbundet FUB och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tilldelats medel från Forte (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd) för att planera studien Brukarmedverkan i kommunernas förbättringsarbete inom ...
Läs mer

Forskningsprojekt: Connected Children

Connected Children är ett nytt forskningscentrum för kunskapsbaserad prevention vid Linnéuniversitetet som 2021 beviljades ett sexårigt programstöd av Forte. Syftet är att utveckla tidiga och samordnade insatser för barn och unga i svåra livssituationer, samt att förstärka främjande insatser för ...
Läs mer

Forskningsprojekt: Effektiv och hållbar koordinering av vård och omsorg för äldre personer med komplexa behov

2019 tilldelades FoU Nordost tillsammans med Stockholms läns övriga FoU-enheter som jobbar med äldrefrågor, FOU nu, Nestor FoU-center och Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, medel från FORTE (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd) för att planera en studie om ”Effektiv och ...
Läs mer

Forskningsprojekt: Om coronapandemins inverkan på LSS för personer med funktionsnedsättning

För personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) som får insatser i enlighet med Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) fick coronapandemin stora konsekvenser. Pandemin innebar exempelvis att daglig verksamhet stängde ner och att besöksförbud infördes på LSS-boenden. Det ...
Läs mer

Forskningsprojekt: SAMSAS – Samskapad samverkan för att förebygga försämrad hälsa hos äldre

Projektet SAMSAS – Samskapad samverkan för att förebygga försämrad hälsa hos äldre har beviljats ett forskningsanslag på strax över fem miljoner kronor av FORTE. Projektet, som kommer att pågå i fyra år, är ett samarbete mellan Stockholms läns FoU:er med ...
Läs mer

Forskningsprojekt: STEG – Samarbete för förebyggande egenvård i hemmiljö för sköra äldre personer

Bakgrund Forskningsprojektet STEG– Samarbete för förebyggande egenvård i hemmiljö för sköra äldre personer har sin utgångspunkt i ett pilotprojekt som handlade om att förebygga fall hos hemmaboende äldre personer, som genomfördes av FoU Nordost 2019. Pilotprojektet finns beskrivet i FoU-rapport ...
Läs mer

FoU-rapport: Arbetsmodell för att förebygga fall hos äldre personer

Under 2018 genomfördes pilotprojektet ”Samarbete mellan primärvårdsrehabilitering och hemtjänst för att förebygga fall och fallrelaterade skador hos hemmaboende äldre personer”. Syftet var att utveckla och undersöka genomförbarheten av en arbetsmodell baserad på samarbete mellan primärvårdens hemrehabilitering och kommunens hemtjänst för ...
Läs mer

FoU-rapport: Förkortad arbetstid inom familjehemsvården – ett pilotprojekt

För att undersöka om förkortad arbetstid kan vara ett sätt att förbättra arbetsmiljön inom socialtjänsten genomförde Norrtälje kommun ett pilotprojekt på enheten för familjehemsvård. Under projektet, som pågick mellan 1 april 2017 och 31 mars 2018, förkortades handläggarnas arbetstid med ...
Läs mer

FoU-rapport: Hur stödja upphandling av digitala produkter? En kartläggning av metoder inom offentlig sektor

Bakgrund Under 2018 startade FoU Nordost upp digitalisering som nytt fokusområde. En arbetsgrupp med representanter från FoU Nordosts ägarorganisationer, de sju nordostkommunerna i Stockholms län och Region Stockholm, har genom en workshopprocess tillsammans med FoU Nordost prioriterat utvecklingsområden som ansågs ...
Läs mer

FoU-rapport: Hur utvärdera digitala produkters nytta ur olika perspektiv? En kartläggning av metoder som används i offentlig sektor

Bakgrund Under 2019 identifierade representanterna i FoU Nordosts arbetsgrupp om digitalisering nyttoutvärdering som ett gemensamt prioriterat utvecklingsbehov inom digitaliseringsområdet. Behovet handlade både om metoder för nyttoanalys inför digitala satsningar och om att få en tydligare bild av måluppfyllelse efteråt. En ...
Läs mer

FoU-rapport: Kartläggning av information till nyanlända – en kartläggning av arbetet i mottagandeteam och socialtjänst

Många nyanlända har ett stort behov av information och vägledning under de första åren i Sverige. Den kommunala mottagandeverksamheten och socialtjänsten har under denna tid en viktig roll för att underlätta nyanländas inträde i det svenska samhället. Man finns tillhands ...
Läs mer

FoU-rapport: Kartläggning av samverkan under covid-19

FoU Nordost har genomfört en kartläggning för att ge en lägesbild av samverkan kring vård och omsorg för äldre under covid-19. En del av detta arbete har skett samordnat med Stockholms läns övriga FoU-enheter som arbetar med äldrefrågor – FoU ...
Läs mer

FoU-rapport: Nyanländ i det digitaliserade samhället – En utvärdering av kurser för ökad digital förmåga och delaktighet bland nyanlända i Danderyd

Vi lever i ett samhälle som digitaliseras i rekordfart, vilket ställer höga krav på nyanlända invånare. Att kunna hantera digitala lösningar är en nästan avgörande faktor för att kunna få egenmakt över sitt liv i Sverige, för att få tillgång ...
Läs mer

FoU-rapport: Supported Employment – för sysselsättning och delaktighet

I rapporten Supported Employment – för sysselsättning och delaktighet (FoU-rapport nr 29/2018) har David Matscheck, som arbetar med socialpsykiatrifrågor, undersökt och utvärderat insatsen Supported Employment (SE), dvs. arbete med stöd, i tre kommuner: Vallentuna, Österåker och Lidingö. SE erbjuds personer ...
Läs mer

FoU-rapport: Utvärdering av samverkansmodellen Trygg uppväxt i Lidingö

Tidiga och samordnade insatser för barn och unga är viktigt för att förebygga och ge stöd vid en ogynnsam utveckling. FoU-rapporten Mot en tryggare uppväxt? Utvärdering av implementering av Trygg uppväxt i Lidingö stad 2019–2020 är en utvärdering av pilotimplementeringen ...
Läs mer

FoU-rapporter: Trygg hemgång

Utifrån lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (LUS) som infördes den 1 januari 2018, som bland annat innebär en snabbare utskrivningsprocess, pågår utveckling av insatser för att trygga hemgången för sköra äldre. Flera kommuner i landet ...
Läs mer

Kartläggning: Dagverksamhet för yngre med demens

Bakgrund Vaxholms kommun har initierat frågan om att det saknas dagverksamheter för yngre personer med demenssjukdom i nordost. Utmaningen ligger i att kommunerna har för litet underlag i målgruppen för att själva starta upp en sådan verksamhet, vilket i dagsläget ...
Läs mer

Metodstöd: Att vägleda och informera nyanlända som inte har lärt sig att läsa och skriva som barn

Nyanlända vuxna som inte haft tillfälle att lära sig läsa och skriva som barn ställs inför stora utmaningar i mötet med det svenska samhället. Att ge vägledning och information till denna grupp kräver också kunskap om gruppens speciella förutsättningar. Avsaknaden ...
Läs mer

Metodstöd: Prata med barn

Webbsidan www.pratamedbarn.nu är ett metodstöd som vänder sig till personer som arbetar med barn inom socialtjänsten. På sidan kan man som socialarbetare få svar på vanliga funderingar om barnsamtal samt konkreta tips, checklistor och övningar som kan användas både individuellt ...
Läs mer

Planeringsarbete med en forskningsansökan om omställningen mot God och nära vård

Den pågående omställningen mot ”god och nära vård” innebär genomgripande förändringar av kommunal och regional vård och omsorg. De fyra FoU:erna med äldreinriktning, FoU Nordost, FOU nu, Nestor FoU-center och Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum samt forskare från Karolinska Institutet och Akademiskt ...
Läs mer

Regionalt nätverk för funktionshinderfrågor

FoU Nordost ingår i ett nätverk tillsammans med övriga FoU-enheter och kompetenscentra (Forum Carpe, Länsstyrelsen, Storsthlm och Funktionsrätt Sthlm) som på olika sätt arbetar med funktionshinderfrågor inom socialtjänst och hälso- och sjukvård i Stockholms län. Syftet med nätverket är att ...
Läs mer

Samverkansforum kring LUS

Den 1 januari 2018 trädde lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (LUS) i kraft. Lagens syfte är att ge den enskilde en tryggare övergång från slutenvård till öppenvård och omsorg. 14 november 2018 infördes nya arbetssätt ...
Läs mer

Stöd i systematisk uppföljning

Systematisk uppföljning innebär att man löpande dokumenterar och följer upp arbetet i organisationer i syfte att utveckla kvaliteten inom en verksamhet. Systematisk uppföljning kan även ligga till grund för jämförelser över tid och mellan verksamheter. Till skillnad från en utvärdering, ...
Läs mer

Utbildningsmaterial: Individens Behov I Centrum (IBIC) – utbildningsmaterial för utförare

2018–2019 samarbetade FoU Nordost med Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje och Österåker kommun om att ta fram ett material om IBIC som stöd för utbildning av utförare. Arbetsgruppen bestod av Marie Söderström FoU Nordost, Åsa Turesson Österåker kommun samt ...
Läs mer

Utvecklingsarbete: DELAD – Delaktighet för alla i det digitaliserade samhället

Fem FoU-enheter i Stockholms län har inlett ett arbete om delaktighet i det digitaliserade samhället. I detta projekt samarbetar FoU Nordost med Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, FoU Nordväst , FOU nu, Nestor FoU-center och forskargruppen CACTUS från Karolinska Institutet. Målet ...
Läs mer

Utvecklingsarbete: Digitala förmågor bland nyanlända

Bristerna i digitala färdigheter hos vissa nyanlända skapar i kombination med svaga språkkunskaper och en generell brist på resurser svårigheter under etableringsåren för vissa grupper. Resultatet kan bli en långsammare integrationsprocess och en sämre tillgång till offentliga samhällstjänster och samhällsinformation ...
Läs mer

Utvecklingsarbete: Information till nyanlända med mycket kort skolgång

I FoU Nordosts kartläggning av arbetet med att informera nyanlända framkom att det upplevs som svårt att nå fram till gruppen med mycket kort skolgång. FoU arbetade därför 2021 i ett utvecklingsarbete tillsammans med ett antal kommuner för att förbättra ...
Läs mer

Utvecklingsarbete: Nyttoanalys av digitala produkters kundnytta, personalnytta och ekonomiska nytta enligt Region Kalmars modell – pilotstudie

Baserat på insikter från kartläggningen av metoder för att utvärdera digitala produkters nytta ur olika perspektiv som genomfördes av FoU Nordost 2019–2020, genomförs 2021 ett utvecklingsarbete i form av en pilotstudie i nordostkommunerna baserat på Region Kalmar Läns arbetssätt med ...
Läs mer

Utvecklingsprojekt: Fokusgruppintervjuer med äldre om deras behov i digitala frågor

Bakgrund Digitalisering är ett av FoU Nordosts fokusområden. Under 2022 fördes dialog om inriktningen för kommande FoU-arbetet inom detta fokusområde tillsammans med företrädare för FoU Nordosts ägarkommuner, där gemensamma utvecklingsbehov inom området prioriterades. Ett av dessa prioriterade behov handlade om ...
Läs mer

Workshop: Utveckling av samverkan mellan hemtjänsten, biståndshandläggare och primärvården i Danderyds kommun

Hur skapar man på bästa sätt ett bra teamarbete mellan primärvård och hemtjänst för hemtjänstkunden? De flesta äldre önskar bo kvar i sitt hem och det ska vara möjligt. Att flytta till ett vård- och omsorgsboende ska inte vara en ...
Läs mer

Frågor om projekt

Kontakta ansvarig projektledare.