Projekt

Hitta projekt

Sök bland våra projekt efter ämne i rullisten nedan. Du kan också filtrera projekten efter pågående, genomförda eller alla projekt.

Arbetsmodell för att förebygga fall hos äldre personer

Under 2018 genomfördes pilotprojektet ”Samarbete mellan primärvårdsrehabilitering och hemtjänst för att förebygga fall och fallrelaterade skador hos hemmaboende äldre personer”. Syftet var att utveckla och undersöka genomförbarheten av en arbetsmodell baserad på samarbete mellan primärvårdens hemrehabilitering och kommunens hemtjänst för ...
Läs mer

Brukarmedverkan i kommunernas förbättringsarbete inom funktionshinderområdet – forskningsprojekt

FoU Nordost har tillsammans med forskare från Linköpings universitet och i samverkan med Riksförbundet FUB och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tilldelats medel från Forte (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd) för att planera studien Brukarmedverkan i kommunernas förbättringsarbete inom socialtjänstens ...
Läs mer

Delaktighet för alla i det digitaliserade samhället

Fem FoU-enheter i Stockholms län har inlett ett arbete om delaktighet i det digitaliserade samhället. I detta projekt samarbetar FoU Nordost med Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, FoU Nordväst , FOU nu, Nestor FoU-center och forskargruppen CACTUS från Karolinska Institutet. Målet är att uppmärksamma konsekvenserna ...
Läs mer

Digitala förmågor bland nyanlända

Bristerna i digitala färdigheter hos vissa nyanlända skapar i kombination med svaga språkkunskaper och en generell brist på resurser svårigheter under etableringsåren för vissa grupper. Resultatet kan bli en långsammare integrationsprocess och en sämre tillgång till offentliga samhällstjänster och samhällsinformation ...
Läs mer

Effektiv och hållbar koordinering av vård och omsorg för äldre personer med komplexa behov

2019 tilldelades FoU Nordost tillsammans med Stockholms läns övriga FoU-enheter som jobbar med äldrefrågor, FOU nu, Nestor FoU-center och Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, medel från FORTE (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd) för att planera en studie om ”Effektiv och ...
Läs mer

Förkortad arbetstid inom familjehemsvården – ett pilotprojekt

För att undersöka om förkortad arbetstid kan vara ett sätt att förbättra arbetsmiljön inom socialtjänsten genomförde Norrtälje kommun ett pilotprojekt på enheten för familjehemsvård. Under projektet, som pågick mellan 1 april 2017 och 31 mars 2018, förkortades handläggarnas arbetstid med ...
Läs mer

Implementering, workshopserie

Utifrån en evidensbaserad modell för beteendeförändring stödjer vi verksamheter inom nordostkommunerna som vill arbeta med implementering och guidar dem genom implementeringens olika steg. Läs mer om modellen>>  FoU Nordost erbjuder en workshopserie som består av 5 halvdagsträffar under en 14-veckorsperiod ...
Läs mer

Individens Behov I Centrum (IBIC) – utbildningsmaterial för utförare

2018 – 2019 samarbetade FoU Nordost med Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje och Österåker kommun om att ta fram ett material om IBIC som stöd för utbildning av utförare. Arbetsgruppen bestod av Marie Söderström FoU Nordost, Åsa Turesson Österåker ...
Läs mer

Information till nyanlända med mycket kort skolgång

I FoU Nordosts kartläggning av arbetet med att informera nyanlända framkom att det upplevs som svårt att nå fram till gruppen med mycket kort skolgång. FoU arbetar därför vidare i ett utvecklingsarbete tillsammans med ett antal kommuner för att förbättra ...
Läs mer

Informationsmaterial för nyanlända

Utifrån de behov som framkom i FoU Nordosts kartläggning om att informera nyanlända arbetar FoU Nordost med att utveckla målgruppsanpassat informationsmaterial för nyanlända med mycket kort skolgång. Mer information kommer inom kort ...
Läs mer

Kartläggning av information till nyanlända – FoU-rapport

Många nyanlända har ett stort behov av information och vägledning under de första åren i Sverige. Den kommunala mottagandeverksamheten och socialtjänsten har under denna tid en viktig roll för att underlätta nyanländas inträde i det svenska samhället. Man finns tillhands ...
Läs mer

Kartläggning av metoder för att utvärdera digitala produkters nytta ur olika perspektiv

Bakgrund Under 2019 identifierade representanterna i FoU Nordosts arbetsgrupp om digitalisering nyttoutvärdering som ett gemensamt prioriterat utvecklingsbehov inom digitaliseringsområdet. Behovet handlade både om metoder för nyttoanalys inför digitala satsningar och om att få en tydligare bild av måluppfyllelse efteråt. En ...
Läs mer

Kartläggning av samverkan under covid-19 – FoU-rapport

FoU Nordost har genomfört en kartläggning för att ge en lägesbild av samverkan kring vård och omsorg för äldre under covid-19. En del av detta arbete har skett samordnat med Stockholms läns övriga FoU-enheter som arbetar med äldrefrågor – FoU ...
Läs mer

Metoder för upphandling av digitala produkter

Bakgrund Under 2018 startade FoU Nordost upp digitalisering som nytt fokusområde. En arbetsgrupp med representanter från FoU Nordosts ägarorganisationer, de sju nordostkommunerna i Stockholms län och Region Stockholm, har genom en workshopprocess tillsammans med FoU Nordost prioriterat utvecklingsområden som ansågs ...
Läs mer

Nätverk för funktionsnedsättningsfrågor

FoU Nordost har tillsammans med övriga FoU-enheter och kompetenscentra som på olika sätt arbetar med funktionsnedsättningsfrågor inom socialtjänst och hälso- och sjukvård i Stockholms län bildat ett nätverk. Syftet med nätverket är att samarbeta och bidra till att de forskningsresultat, ...
Läs mer

Nyttoanalys av digitala produkters kundnytta, personalnytta och ekonomiska nytta enligt Region Kalmars modell – pilotstudie

Baserat på insikter från kartläggningen av metoder för att utvärdera digitala produkters nytta ur olika perspektiv som genomfördes av FoU Nordost 2019–2020, genomförs 2021 ett utvecklingsarbete i form av en pilotstudie i nordostkommunerna baserat på Region Kalmar Läns arbetssätt med nyttoanalys ...
Läs mer

Prata med barn – metodstöd

Webbsidan www.pratamedbarn.nu är ett metodstöd som vänder sig till personer som arbetar med barn inom socialtjänsten. På sidan kan man som socialarbetare få svar på vanliga funderingar om barnsamtal samt konkreta tips, checklistor och övningar som kan användas både individuellt ...
Läs mer

Samsas – Samverkan för att förebygga försämrad hälsa hos äldre

Projektet SAMSAS – Samverkan för att förebygga försämrad hälsa hos äldre har beviljats ett forskningsanslag på strax över fem miljoner kronor av FORTE. Projektet, som kommer att pågå i fyra år, är ett samarbete mellan Stockholms läns FoU:er med äldreinriktning, ...
Läs mer

Samverkansforum kring LUS

Den 1 januari 2018 trädde lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (LUS) i kraft. Lagens syfte är att ge den enskilde en tryggare övergång från slutenvård till öppenvård och omsorg. 14 november 2018 infördes nya arbetssätt ...
Läs mer

Stöd i systematisk uppföljning

Systematisk uppföljning innebär att man löpande dokumenterar och följer upp arbetet i organisationer i syfte att utveckla kvaliteten inom en verksamhet. Systematisk uppföljning kan även ligga till grund för jämförelser över tid och mellan verksamheter. Till skillnad från en utvärdering, ...
Läs mer

Supported Employment – för sysselsättning och delaktighet

I rapporten Supported Employment – för sysselsättning och delaktighet (FoU-rapport nr 29/2018) har David Matscheck, som arbetar med socialpsykiatrifrågor, undersökt och utvärderat insatsen Supported Employment (SE), dvs. arbete med stöd, i tre kommuner: Vallentuna, Österåker och Lidingö. SE erbjuds personer ...
Läs mer

Trygg hemgång

Utifrån lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (LUS) som infördes den 1 januari 2018, som bland annat innebär en snabbare utskrivningsprocess, pågår utveckling av insatser för att trygga hemgången för sköra äldre. Flera kommuner i landet ...
Läs mer

Utvärdering av samverkansmodellen Trygg uppväxt i Lidingö – FoU-rapport

Tidiga och samordnade insatser för barn och unga är viktigt för att förebygga och ge stöd vid en ogynnsam utveckling. FoU-rapporten Mot en tryggare uppväxt? Utvärdering av implementering av Trygg uppväxt i Lidingö stad 2019–2020 är en utvärdering av pilotimplementeringen av ...
Läs mer

Frågor om projekt

Kontakta ansvarig projektledare.