Projekt

Hitta projekt

Sök bland våra projekt efter ämne i rullisten nedan. Du kan också filtrera projekten efter pågående, genomförda eller alla projekt.

Arbetsmodell för att förebygga fall hos äldre personer

Under 2018 genomfördes pilotprojektet ”Samarbete mellan primärvårdsrehabilitering och hemtjänst för att förebygga fall och fallrelaterade skador hos hemmaboende äldre personer”. Syftet var att utveckla och undersöka genomförbarheten av en arbetsmodell baserad på samarbete mellan primärvårdens hemrehabilitering och kommunens hemtjänst för ...
Läs mer

Brukarmedverkan i kommunernas förbättringsarbete inom funktionshinderområdet – forskningsprojekt

FoU Nordost har tillsammans med forskare från Linköpings universitet och i samverkan med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tilldelats medel från Forte (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd) för att planera studien Brukarmedverkan i kommunernas förbättringsarbete inom socialtjänstens verksamheter för ...
Läs mer

Effektiv och hållbar koordinering av vård och omsorg för äldre personer med komplexa behov

FoU Nordost har tillsammans med Stockholms läns övriga FoU-enheter som jobbar med äldrefrågor, FOU nu, Nestor FoU-center och Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, tilldelats medel från Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – för att planera en studie om ...
Läs mer

Förkortad arbetstid inom familjehemsvården – ett pilotprojekt

För att undersöka om förkortad arbetstid kan vara ett sätt att förbättra arbetsmiljön inom socialtjänsten genomförde Norrtälje kommun ett pilotprojekt på enheten för familjehemsvård. Under projektet, som pågick mellan 1 april 2017 och 31 mars 2018, förkortades handläggarnas arbetstid med ...
Läs mer

Implementering, workshopserie

Utifrån en evidensbaserad modell för beteendeförändring stödjer vi verksamheter inom nordostkommunerna som vill arbeta med implementering och guidar dem genom implementeringens olika steg. Läs mer om modellen>>  FoU Nordost erbjuder en workshopserie som består av 5 halvdagsträffar under en 14-veckorsperiod ...
Läs mer

Individens Behov I Centrum (IBIC) – utbildningsmaterial för utförare

2018 – 2019 samarbetade FoU Nordost med Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje och Österåker kommun om att ta fram ett material om IBIC som stöd för utbildning av utförare. Arbetsgruppen bestod av Marie Söderström FoU Nordost, Åsa Turesson Österåker ...
Läs mer

Kartläggning av information till nyanlända

Inom fokusområdet integration arbetar FoU Nordost med att undersöka socialtjänstens arbete med att informera nyanlända i nordostkommunerna. Syftet är att få en bild av hur olika typer av information förmedlas, hur den tas emot, samt när, var och hur svårigheter ...
Läs mer

Kartläggning av samverkan under covid-19

FoU Nordost arbetar med en kartläggning för att ge en lägesbild av samverkan kring vård och omsorg för äldre under covid-19. En del av detta arbete kommer att ske samordnat med Stockholms läns övriga FoU-enheter som arbetar med äldrefrågor – ...
Läs mer

Metoder för upphandling av digitala produkter

Bakgrund Under 2018 startade FoU Nordost upp digitalisering som nytt fokusområde. En arbetsgrupp med representanter från FoU Nordosts ägarorganisationer, de sju nordostkommunerna i Stockholms län och Region Stockholm, har genom en workshopprocess tillsammans med FoU Nordost prioriterat utvecklingsområden som ansågs ...
Läs mer

Nätverk för funktionsnedsättningsfrågor

FoU Nordost har tillsammans med övriga FoU-enheter och kompetenscentra som på olika sätt arbetar med funktionsnedsättningsfrågor inom socialtjänst och hälso- och sjukvård i Stockholms län bildat ett nätverk. Syftet med nätverket är att samarbeta och bidra till att de forskningsresultat, ...
Läs mer

Frågor om projekt

Kontakta ansvarig projektledare.