Projekt

Hitta projekt

Sök bland våra projekt efter ämne i rullisten nedan. Du kan också filtrera projekten efter pågående, genomförda eller alla projekt.

Integration

I generella termer handlar integration om processer för mottagande och etablering av nyanlända personer i arbets- och samhällslivet, vilket omfattar arbete, utbildning, boende och ekonomi. Integration handlar även om i vilken grad samhället accepterar och anpassar sig efter de förändringar ...
Läs mer

Digitalisering

Digitalisering handlar dels om processen att föra över analog information till digitalt format, dels om den större samhällsprocessen där digitala stöd på olika sätt integreras alltmer i verksamheterna och därmed förändrar dessa i grunden. Båda dessa processer pågår inom socialtjänsten ...
Läs mer

Nätverk för funktionsnedsättningsfrågor

FoU Nordost har tillsammans med övriga FoU-enheter och kompetenscentra som på olika sätt arbetar med funktionsnedsättningsfrågor inom socialtjänst och hälso- och sjukvård i Stockholms län bildat ett nätverk. Syftet med nätverket är att samarbeta och bidra till att de forskningsresultat, ...
Läs mer

FoU-rapport: Hur stödja upphandling av digitala produkter?

Under 2018 startade FoU Nordost upp digitalisering som nytt fokusområde. En arbetsgrupp med representanter från FoU Nordosts ägarorganisationer, de sju nordostkommunerna i Stockholms län och Region Stockholm, har genom en workshopprocess tillsammans med FoU Nordost prioriterat utvecklingsområden som ansågs viktigast ...
Läs mer

FoU-rapport: Hur utvärdera digitala produkters nytta ur olika perspektiv? En kartläggning av metoder som används i offentlig sektor

En arbetsgrupp med representanter från FoU Nordosts ägarorganisationer – de sju nordostkommunerna i Stockholms län och Region Stockholm – har genom en workshopprocess tillsammans med FoU Nordost prioriterat utvecklingsområden som ansågs viktigast att börja med i FoU-arbetet inom digitalisering. Ett ...
Läs mer

Arbetsmodell för att förebygga fall hos äldre personer

Under 2018 genomfördes pilotprojektet ”Samarbete mellan primärvårdsrehabilitering och hemtjänst för att förebygga fall och fallrelaterade skador hos hemmaboende äldre personer”. Syftet var att utveckla och undersöka genomförbarheten av en arbetsmodell baserad på samarbete mellan primärvårdens hemrehabilitering och kommunens hemtjänst för ...
Läs mer

Systematisk uppföljning

Systematisk uppföljning innebär att man löpande dokumenterar och följer upp arbetet i organisationer i syfte att utveckla kvaliteten inom en verksamhet. Systematisk uppföljning kan även ligga till grund för jämförelser över tid och mellan verksamheter. Till skillnad från en utvärdering, ...
Läs mer

Trygg uppväxt – uppföljning och utvärdering

GIRFEC – Getting it right for every child är ett förhållningssätt och en arbetsmodell som ger ett ramverk för hur myndigheter och verksamheter ska samverka i sitt arbete för att ge barn och unga rätt stöd, i rätt tid av ...
Läs mer

Samverkansforum kring LUS

Den 1 januari 2018 trädde lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (LUS) i kraft. Lagens syfte är att ge den enskilde en tryggare övergång från slutenvård till öppenvård och omsorg. 14 november 2018 infördes nya arbetssätt ...
Läs mer

Trygg hemgång

Utifrån lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (LUS) som infördes den 1 januari 2018, som bland annat innebär en snabbare utskrivningsprocess, pågår utveckling av insatser för att trygga hemgången för sköra äldre. Flera kommuner i landet ...
Läs mer

Frågor om projekt

Kontakta ansvarig projektledare.