Nu startar vi arbetet med att stödja digitalisering inom socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård i nordostkommunerna!

Under 2018 identifierade FoU Nordosts styrgrupp digitalisering som ett nytt fokusområde för FoU Nordost, jämte samverkan och integration.

Fokusområdet ligger i linje med den vision för e-hälsoarbete som Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tagit fram – att Sverige år 2025 ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.

En arbetsgrupp med representanter från våra ägarorganisationer – de sju nordostkommunerna och Stockholms läns landsting (SLL) – deltar under november 2018 och januari 2019 i två workshops som FoU Nordost processleder. Syftet är att skapa en gemensam bild av nuläget kring ägarorganisationers digitaliseringsarbete och utifrån nuläget prioritera utvecklingsområden att arbeta vidare med.

Arbetsgruppen kommer under 2019 att ha en fortsatt viktig roll som länk och samarbetspart mellan FoU Nordost och ägarorganisationerna i det gemensamma arbetet kring digitalisering.

Uppdateringar kring FoU Nordosts aktiviteter inom digitaliseringsområdet kommer fortlöpande att göras på webbplatsen och i våra sociala medier. Läs mer>>

För mer information och kontakt:

Annicka Hedman
Forskningsledare, med dr
e-post: annicka.hedman@founordost.se
tfn: 073-662 01 47

Följ oss gärna på Facebook!