Inlägg

Ny rapport: Reflektion kan förbättra kommunikation och öka trygghet hos vårdpersonal

Det är stressigt att arbeta inom vård och omsorg. Längre samtal med kollegor hinner personalen ofta varken med på arbetstid eller i fikarummet – men hur blir det om man sätter upp reflekterande samtal på schemat? Hur påverkar det arbetet och relationerna på arbetsplatsen?

Marie Söderström, processledare, och Lis-Bodil Karlsson, forskare, på FoU Nordost har genomfört en studie om reflektion på ett vård- och omsorgsboende i Stockholms län. Studien pågick mellan oktober 2017 till och med maj 2018. Projektets fokus var lärande och reflektion, med avsikt att ta tillvara kunskap som finns i ett arbetslag och den kunskap som växer fram i det reflekterande mötet kollegor emellan. Deltagarna valde att fokusera på dilemman som uppstår i vardagsarbetet.
Projektledarna använde sig av Gibbs reflektionsmodell och reflektionsprocessen dokumenterades genom observationer såväl av samtalens innehåll som av hur deltagarnas tankar och idéer utvecklades under reflektionstillfällena. Utvärdering av projektet skedde med hjälp av tre olika utvärderingsenkäter och deltagarna och deras chefer intervjuades också under och efter projektet.

Både deltagare och chefer upplevde att reflektionsprojektet givit upphov till positiva förändringar på arbetsplatsen i form av mer glädje och positivitet, bättre stämning och en ökad trygghet på arbetet. Kommunikationen mellan medarbetarna förbättrades, liksom relationen till cheferna. Deltagarna menar att man nu bättre förstår varandras olika perspektiv och att man har tränat sin förmåga att lyssna på varandra. Både deltagare och chefer är positivt inställda till att fortsätta avsätta tid för reflektion på arbetsplatsen.

Projektledarnas egen reflektion är att bara sju tillfällen med strukturerad reflektion ledd av en reflektionsledare, enligt studien, tycks kunna ge stor effekt på ett arbetslags upplevelse av utveckling, känsla av ökat samarbete och förbättrad kommunikation.

Ladda ner rapporten här >>

Seminarium om det sociala arbetets utmaningar får goda vitsord

Den 11 april arrangerade FoU Nordost ett seminarium med tre föreläsningar, ”Det sociala arbetets utmaningar och komplexitet samt möjligheter till utveckling” med Pia Tham, docent i socialt arbete, ”Emotioner i socialt arbete” med Lis Bodil Karlsson, forskningsledare och docent i socialt arbete FoU Nordost samt ”Betraktelser/reflektion” av Lotta Berg Eklundh, forskningsledare Individ- och familjeomsorgsfrågor FoU Nordost. Seminariet, som var öppet för alla intresserade, ingår i FoU Nordosts yrkesintroduktionsprogram för nyanställda inom socialtjänsten som arbetar med myndighetsutövning. Deltagarnas utvärdering av seminariet har visat sig vara mycket positiv. Flera deltagare tyckte att föreläsningarna var lärorika och informativa och uppskattade att tid även gavs till diskussion i mindre grupper. Avsnitten om bemötande, känslor, reflektion och förhållningssätt uppskattades särskilt av flera åhörare. Några kommentarer från deltagarna:

”Bra påminnelser om hur det är att jobba med socialt arbete, påminnelse om förhållningssätt och vad vi ska förvänta oss.”

”Det om känslor känns mycket användbart. Att tänka över hur man faktiskt känner i möten med klienter.”

”Bra utgångspunkter för fortsatt reflektion för ytterligare utveckling i min profession.”

Under våren 2018 genomförs Yrkesintroduktionsprogrammet för nyanställda inom socialtjänsten för tredje gången av FoU Nordost.

För mer information

Marie Söderström
Utvecklingsledare
e-post: marie.soderstrom@founordost.se
tfn: 073 662 01 49

Evenemang

Hittade inga inlägg

Tyvärr, inget innehåll kunde finnas som matchade vad du sökte efter