Ny forskningsstudie av Tryggare barn – vill din kommun vara med?

Tryggare barn är en kurs i lugnt föräldraskap som erbjuds föräldrar aktuella hos socialtjänsten efter en orosanmälan om våld eller kränkning mot barn. Tryggare barn innehåller fem centrala teman där fokus ligger på att stärka relationen och att förebygga risksituationer mellan barn och föräldrar.

Den stora brist på forskning på vad som hjälper familjer där våld förekommer har flera gånger konstaterats. En särskild bristvara är studier där man använt en kontrollgrupp – en nödvändig komponent för att undersöka vilken effekt en insats har.

En randomiserad kontrollerad studie av Tryggare barn kommer nu att genomföras av forskaren Martin Forster på Karolinska Institutet. Förhoppningen är att man genom studien bättre ska kunna hjälpa familjer där våld förekommer.

I studien kommer man att undersöka om Tryggare barn påverkar:

• risk- och skyddsfaktorer hos föräldrarna.

• föräldrar och barns välmående.

• relationen mellan föräldrar och barn.

• risken för ytterligare anmälningar.

• risk för avhopp/avbrott av kontakt.

Studieupplägg

Deltagare kommer slumpas till att antingen få sedvanlig insats (den hjälp familjerna annars hade fått) eller sedvanlig insats plus Tryggare barn. Vi utvärderar då tilläggseffekten till den hjälp som sedan tidigare erbjuds familjer där våld förekommer.

Det finns nu möjlighet för kommuner och mottagningar att delta i studien – välkomna att göra en intresseanmälan för mer information!

Läs mer och gör en intresseanmälan här>>

Inbjudan som pdf>>

Se gärna denna korta informationsfilm:

 

Ny rapport: Reflektion kan förbättra kommunikation och öka trygghet hos vårdpersonal

Det är stressigt att arbeta inom vård och omsorg. Längre samtal med kollegor hinner personalen ofta varken med på arbetstid eller i fikarummet – men hur blir det om man sätter upp reflekterande samtal på schemat? Hur påverkar det arbetet och relationerna på arbetsplatsen?

Marie Söderström, processledare, och Lis-Bodil Karlsson, forskare, på FoU Nordost har genomfört en studie om reflektion på ett vård- och omsorgsboende i Stockholms län. Studien pågick mellan oktober 2017 till och med maj 2018. Projektets fokus var lärande och reflektion, med avsikt att ta tillvara kunskap som finns i ett arbetslag och den kunskap som växer fram i det reflekterande mötet kollegor emellan. Deltagarna valde att fokusera på dilemman som uppstår i vardagsarbetet.
Projektledarna använde sig av Gibbs reflektionsmodell och reflektionsprocessen dokumenterades genom observationer såväl av samtalens innehåll som av hur deltagarnas tankar och idéer utvecklades under reflektionstillfällena. Utvärdering av projektet skedde med hjälp av tre olika utvärderingsenkäter och deltagarna och deras chefer intervjuades också under och efter projektet.

Både deltagare och chefer upplevde att reflektionsprojektet givit upphov till positiva förändringar på arbetsplatsen i form av mer glädje och positivitet, bättre stämning och en ökad trygghet på arbetet. Kommunikationen mellan medarbetarna förbättrades, liksom relationen till cheferna. Deltagarna menar att man nu bättre förstår varandras olika perspektiv och att man har tränat sin förmåga att lyssna på varandra. Både deltagare och chefer är positivt inställda till att fortsätta avsätta tid för reflektion på arbetsplatsen.

Projektledarnas egen reflektion är att bara sju tillfällen med strukturerad reflektion ledd av en reflektionsledare, enligt studien, tycks kunna ge stor effekt på ett arbetslags upplevelse av utveckling, känsla av ökat samarbete och förbättrad kommunikation.

Ladda ner rapporten här >>

Digitalt stöd ökar kunskap om juridik och e-hälsa i vård och omsorg

I takt med den digitala utvecklingen ställs de som arbetar inom vård- och omsorg och socialtjänst inför nya juridiska frågor. Under 2018 lanserade Socialstyrelsen och eHälsomyndigheten ett digitalt juridiskt stöd – Digital verksamhetsutveckling i vården – som nu har vidareutvecklats. I den nya versionen av stödet får landsting, kommuner och privata aktörer inom vård och socialtjänst fördjupade förklaringar till fler juridiska begrepp.

På webbplatsen Digital verksamhetsutveckling i vården kan man exempelvis finna svar på vilka regler som gäller för att skicka e-post eller sms till en patient. Förutom juridiskt stöd finns här även utbildningar och material om e-hälsa och digital verksamhetsutveckling inom vård- och omsorg och socialtjänst. Webbplatsens syfte är att inspirera och underlätta för alla som arbetar med e-hälsa och digitalisering i landsting, kommuner och hos privata vårdgivare.

Gå till Digital verksamhetsutveckling i vården>>

Vision e-hälsa 2025

För att fortsatt tillvarata de möjligheter som digitaliseringen erbjuder och för att stärka hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens långsiktiga utveckling har staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ingått en överenskommelse om Vision e-hälsa 2025. Den gemensamma visionen är: Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.

Regelverk är ett av de insatsområden som särskilt pekas ut. Här handlar frågorna ofta om att väga olika intressen mot varandra såsom skydd för personlig integritet, kvalitet, säkerhet och effektivitet.

Gå till Vision e-hälsa 2025>>

FoU Nordost söker ny verksamhetschef

FoU Nordost ägs av de nordostliga Stockholmskommunerna Danderyd, Lidingö, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker, tillsammans med Region Stockholm.Danderyds kommun är huvudman och vi håller till vid Mörby Centrum, Svärdvägen 5.

FoU Nordost verkar för att praktiknära forskning, utvecklingsarbete och implementering av ny kunskap ska utgöra en drivande del inom socialtjänstens verksamhetsområden som innefattar äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och funktionsnedsättning. FoU Nordosts uppdrag inom verksamhetsområdet äldrefrågor innefattar även landstingsdriven vård, omsorg, rehabilitering samt stöd och service till äldre personer.

Verksamheten ska präglas av ett brukarperspektiv med helhetssyn och vara en mötesplats mellan praktik och forskning med en hög grad av praktikermedverkan.

Vi söker nu: Verksamhetschef till FoU Nordost

Arbetsuppgifter

FoU har under 2018 genomgått en omorganisation och kommer under 2019 att gå från en expertorienterad organisation mot specifika verksamhetsområden, till att vara en processorienterad samverkans- och stödstruktur för ägarorganisationerna. Ett viktigt uppdrag under året blir att fortsatta att driva igenom detta förändringsarbete som påbörjats.

Fokusområden för verksamheten kommer att riktas mot samverkan, integration och digitalisering. Din uppgift blir att prioritera, planera, driva och följa upp projekt som verksamheten arbetar med inom dessa fokusområden samt söka projektmedel för större satsningar. Du kommer även att vidareutveckla och ta ansvar för omvärldsbevakning samt hur FoU Nordost jobbar med extern kommunikation.

Som verksamhetschef kommer du ha ansvar för budget, personal och arbetsmiljö för FoU Nordost. Personalansvaret uppgår idag till 6 personer. Du kommer vidare att vara föredragande i styrgruppen, som består av förvaltningschefer från deltagande kommuner samt representant för landstinget. Du kommer även vara FoU Nordosts representant i Stockholms regionala samverkans- och stödstruktur (RSS) samt i kontakter med Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning i socialtjänsten (NSK-S).

Kvalifikationer

Du har en relevant akademisk examen. Önskvärt är om du har forskarkompetens (licentiat alt. doktorsexamen) inom relevant område. Vi ser gärna att du har chefserfarenhet alt att du har haft ett verksamhetsledande ansvar där du projektlett, samverkat, fördelat och prioriterat resurser.

Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av offentlig sektor samt hur man skriver ansökningar för att finansiera verksamhet och forskningsprojekt. Det är en självklarhet att du har ett stort intresse för samhällsutveckling och de sociala frågor som FoU Nordost verkar inom.

Som verksamhetschef är du trygg och tydlig i ditt ledarskap. Det kommer naturligt för dig att vara kommunikativ, både internt och externt, och att skapa nyfikenhet kring verksamheten samt arenor för utbyte på olika nivåer. Du är självmotiverande som person med en vana av att ta ansvar, driva och leda och styra dig själv och verksamheten. Vidare är det viktigt att du är strategisk och långsiktig i ditt tänk.

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid.

Kontakt

I denna rekrytering samarbetar vi med Experis Executive. Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta chefsrekryterare Anna Arborelius, anna.arborelius@se.experis.com, telefon 072-5375011 eller Rutger Carlheim-Gyllenskiöld, rutgyl@se.experis.com, telefon 070-377 53 52. Vi vill ha din ansökan senast 2019-01-06.

Varmt välkommen med din ansökan!

ANSÖK HÄR>>

Fackliga kontakter:

Kontakta Danderyds kommun, växel 08-568 910 00

Nytt SIP-material för äldre från SKL

Inbjudan till konferens: Ny inriktning på spelpolitiken

Från och med den 1 januari 2018 stärks den enskildes rättigheter och möjligheter att få hjälp vid problem med spel om pengar genom att ansvaret för att bistå och hjälpa den enskilde läggs in i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Spelmissbruk jämställs således med drogmissbruk vilket innebär att kommuner och landsting får till uppgift att aktivt motarbeta spelmissbruk och bistå dem som är spelberoende. Genom den licensiering av kommersiellt spel som genomförs från årsskiftet 2018/2019 skärps kontrollen ytterligare och hårda krav kommer att ställas på dem som får licens. Det gäller såväl marknadsföring som reklam. Den skärpta lagstiftningen kommer också att begränsa utrymmet i Sverige för internationella spelföretag.

RFMA vill med denna konferens informera om de förändringar som sker när det gäller regler för det kommersiella spelandet och det ökade ansvar och uppgifter som åläggs kommunerna och landstingen. Vi vill också passa på tillfället att informera om och diskutera hur tillsynsorganen på bästa sätt kan följa upp och kontrollera verksamheten.

Dag: Fredagen den 30 november år 2018

Tid: 09.30–15.30 (kaffe mellan 09.00 och 09.30)

Plats: ABF huset, Sveavägen 41, Stockholm

Lokal: Sandlersalen

Anmälan till konferensen med namn, adress och arbetsställe görs via e-post till: tore.karlsson@karlssonkonsult.se

Anmälan är bindande.

Konferensavgiften är 750 kr per person och i den ingår för- och eftermiddagskaffe.

Avgiften kommer att faktureras.

Frågor om konferensen kan göras till Tore Karlsson på mobiltfn: 070 – 556 18 60 eller via e-post till tore.karlsson@karlssonkonsult.se

Det är ont om parkeringsplatser så T-bana rekommenderas. Närmaste station är Rådmansgatan. Närmaste parkeringshus ligger nära Hötorget och Sergels torg.

Välkomna!

Stefan Borg
Ordförande för Riksförbundet mot Alkohol- och Narkotikamissbruk (RFMA)

Nu startar vi arbetet med att stödja digitalisering inom socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård i nordostkommunerna!

Ny rapport: Samordnade individuella planer (SIP) – en väg till samverkan

Vilka personer får SIP? Hur är SIP utformade? Hur motiveras samverkan och vilken grad av samverkan uppnås? Och hur delaktiga är brukarna? är frågor som David Matscheck, projektledare i socialpsykiatri, ställer i sin nya rapport: Samordnade individuella planer – en väg till samverkan? SIP för personer med komplexa behov.

Personer som både har psykiska problem och en beroendeproblematik har ofta komplexa behov som innebär att de behöver flera olika hjälpinsatser samtidigt. 2009 lagstiftades om två nya krav på samverkan. Dels ska kommuner och landstingspsykiatri upprätta lokala samverkansöverenskommelser, vilket sedan 2013 även gäller för kommuner och landstingens beroendevård, dels ska samordnade individuella planer upprättas för enskilda personer. SIP ska göras vid behov av samordning för personer som har insatser från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten, om personen själv samtycker till det.

Tidigare studier visar att en väl uppbyggd struktur är viktig för effektiv samverkan, men att det ändå kan vara svårt att få samverkan att fungera på ett sätt som gagnar individuella brukare.

I den aktuella rapporten undersöker David Matscheck hur SIP tillämpas för personer med missbruk och/eller psykisk ohälsa i fyra kommuner i nordöstra Stockholm. Totalt har 34 akter (SIP-dokument och annan individdokumentation) hos socialtjänsten undersökts, där SIP har upprättats för vuxna personer med missbruk och/eller psykisk ohälsa. Med reservation för att enheterna för socialpsykiatri i två av kommunerna inte deltog i studien, visar resultaten på att tillämpning och även uppföljning av SIP är mycket ojämn, liksom deltagandet från olika myndigheter och vårdinstanser. Däremot framkom att de personer som fick SIP hade komplexa behov som kräver samordning av insatser och samverkan mellan parterna, vilket visar att SIP, när den tillämpades, riktades mot de brukare som avses i lagstiftningen. Behoven rörde sig huvudsakligen om behandling av samtidig psykisk ohälsa och missbruk, fysiska problem samt behov av sysselsättning, boende och försörjning.

Komplexiteten i brukarnas problem motiverade samverkan i sig, men i övrigt var det ofta oklart varför man valde att upprätta en SIP. I likhet med David Matscheck och kollegors tidigare studie ”The Coordinated Individual Plan – is this a solution for complex organizations to handle complex needs?” (Matscheck, Piuva, Eriksson & Åberg 2018), kan SIP utifrån dessa resultat karaktäriseras som en osystematisk form av flerpartsmöte, eller möjligen case coordination, som uppnår en måttlig grad av samverkan kring individuella brukare. Brukarnas roll i denna samverkansform dokumenterades på ett begränsat sätt och förefaller oklar.

David Matscheck rekommenderar att strukturen kring samverkan ses över på såväl regional nivå som kommunal nivå samt att tydligare modeller implementeras för tillämpning av SIP.

Ladda ner rapporten>>

Ny utbildning om hur musik kan användas i omvårdnaden av demenssjuka

År 2014 utkom FoU Nordost med FoU-rapporten Musik som omvårdnad på demensboende av musikterapeuten Katarina Lindblad et al. som berättar om hur musik kan användas i omvårdnaden av personer med demens. Stockholms musikpedagogiska institut, SMI, har nu tillsammans med Kompetenscentrum för kultur och hälsa och personer med erfarenhet av att arbeta med konstnärliga verktyg inom äldreomsorg/äldrevård och aktuell forskning utformat en uppdragsutbildning på området, Omvårdnad och bemötande med konstnärliga verktyg om 7,5 högskolepoäng.

Utbildningen vänder sig till personer som arbetar inom äldreomsorgen och fokus är på hur musik, sång och rörelse kan användas som praktiska verktyg i det dagliga vardagsarbetet som en medveten psykosocial omvårdnadsinsats, inte minst i demensvården. Det möjliggör ett personcentrerat arbetssätt och bidrar också till att uppfylla de nationella riktlinjerna för demensvård.

Utbildningen Omvårdnad och bemötande med konstnärliga verktyg 7,5 hp startar i januari 2019, med anmälan senast 30 oktober 2018. Kursen är utformad så att den är möjlig att delta i parallellt med sedvanlig tjänstgöring. Ingen högskolebehörighet krävs.

Läs mer om utbildningen här>>

Material och utbildning om SIP