Omvärldsbevakning integration

2020

Bevakning 1


Rapport från Fores:

Integration i hela Sverige – Från asyl till arbete (2019)

I en ny studie från Fores undersöks vad som skiljer kommuner åt i deras arbetsmarknadsintegration av personer som beviljats asyl. Rapporten redogör för vilka faktorer som ökar sannolikheten för en nyanländ att komma i arbete, både på individ- och kommunnivå såväl som på bostadsområdesnivå. Slutsatserna visar bland annat att kommunens storlek inte är avgörande för hur väl kommunen lyckas med arbetsmarknadsintegrationen av skyddsbehövande. Det går att lyckas med integration i alla typer av kommuner.

Till rapporten>>


Rapport från IFAU:

Etablering efter etableringsinsatser (2019)

IFAU har studerat hur det går för dem som påbörjat sina etableringsprogram hos Arbetsförmedlingen mellan 2010 och 2014, med särskilt fokus på skillnader mellan kvinnor och män och över kommuner. Det finns stora regionala skillnader i nyanländas sysselsättning, mottagande av försörjningsstöd och studiedeltagande. Varför det går olika bra i olika kommuner kan bara i begränsad grad förklaras med skillnader i bakgrundsegenskaper hos de nyanlända, lokal arbetsmarknad och demografi, och insatser på Arbetsförmedlingen. Skillnader mellan kvinnor och män är stora när det gäller sysselsättning och förvärvsinkomst, men mindre entydiga när det gäller försörjningsstöd och studiemedelsmottagande.

Till rapporten>>


Rapport från Malmö universitet & Malmö stad:

Hemlösa barns vardagsliv i Malmö. Utifrån ett barnrättsperspektiv. (2019)

I en ny rapport från MaU och Malmö stad undersöks hemlösa barns vardagsliv i Malmö, och hur deras rättigheter och behov tillgodoses i socialtjänstens arbete. År 2018 var 1959 personer hemlösa i Malmö, varav 1347 barn. Få studier har undersökt vad det innebär att vara barn och sakna ett eget hem, särskilt i en svensk kontext, och det finns begränsad kunskap om denna grupp som lever sitt vardagsliv i välfärdens utkanter. I rapporten, som är en antologi, diskuteras bl.a. situationen för migrerande familjer och hur osäkra bostadsförhållanden påverkar såväl barn som föräldrar. Resultaten av studien visar att det krävs stora förändringar i organisation och arbetssätt om konventionen om barns rättigheter ska kunna realiseras i verkligheten.

Till rapporten>>


App från Migrationsverket:

Migrationsverket stories. Berättelser om migration. (2019)

Migrationsverket har lanserat en ny app som heter Migrationsverket Stories. I den illustrerade appen kan personer, främst barn & unga, följa korta enkla berättelser om att söka asyl, om man får avslag, om man får stanna, känslor, rätten att bli hörd och barns rättigheter. Appen går att ställa in på flera språk och laddas ner kostnadsfritt.

Till appen>>