Inlägg

Ny rapport: Reflektion kan förbättra kommunikation och öka trygghet hos vårdpersonal

Det är stressigt att arbeta inom vård och omsorg. Längre samtal med kollegor hinner personalen ofta varken med på arbetstid eller i fikarummet – men hur blir det om man sätter upp reflekterande samtal på schemat? Hur påverkar det arbetet och relationerna på arbetsplatsen?

Marie Söderström, processledare, och Lis-Bodil Karlsson, forskare, på FoU Nordost har genomfört en studie om reflektion på ett vård- och omsorgsboende i Stockholms län. Studien pågick mellan oktober 2017 till och med maj 2018. Projektets fokus var lärande och reflektion, med avsikt att ta tillvara kunskap som finns i ett arbetslag och den kunskap som växer fram i det reflekterande mötet kollegor emellan. Deltagarna valde att fokusera på dilemman som uppstår i vardagsarbetet.
Projektledarna använde sig av Gibbs reflektionsmodell och reflektionsprocessen dokumenterades genom observationer såväl av samtalens innehåll som av hur deltagarnas tankar och idéer utvecklades under reflektionstillfällena. Utvärdering av projektet skedde med hjälp av tre olika utvärderingsenkäter och deltagarna och deras chefer intervjuades också under och efter projektet.

Både deltagare och chefer upplevde att reflektionsprojektet givit upphov till positiva förändringar på arbetsplatsen i form av mer glädje och positivitet, bättre stämning och en ökad trygghet på arbetet. Kommunikationen mellan medarbetarna förbättrades, liksom relationen till cheferna. Deltagarna menar att man nu bättre förstår varandras olika perspektiv och att man har tränat sin förmåga att lyssna på varandra. Både deltagare och chefer är positivt inställda till att fortsätta avsätta tid för reflektion på arbetsplatsen.

Projektledarnas egen reflektion är att bara sju tillfällen med strukturerad reflektion ledd av en reflektionsledare, enligt studien, tycks kunna ge stor effekt på ett arbetslags upplevelse av utveckling, känsla av ökat samarbete och förbättrad kommunikation.

Ladda ner rapporten här >>

Nytt SIP-material för äldre från SKL

Uppdrag Psykisk Hälsa i Stockholms län – ny gemensam FoU-rapport

FoU Nordost har tillsammans med tre andra FoU-enheter med inriktning mot äldre, Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Nestor FoU-center och FOU nu, genomfört en fördjupad analys av stödinsatser till personer över 65 år med psykisk ohälsa på Uppdrag Psykisk Hälsa i Stockholms län.
Det uppdragsgivaren, Storsthlm (länets 26 kommuner), Stockholms läns landsting och NSPH bland annat har velat få svar på är:

1)  Vilken typ av hjälp kan man erbjuda äldre personer med psykisk ohälsa och vilka insatser rör det sig om?

2)  I vilken utsträckning täcker nuvarande insatser existerande behov?

Nu presenteras resultaten i en gemensam rapport: Analys av stöd till personer över 65 år som har eller riskerar psykisk ohälsa inom Stockholms län – Om primärvårdens och kommunernas samverkan och stödinsatser, deras förutsättningar att upptäcka psykisk ohälsa samt hur personer med psykisk ohälsa ser på dessa insatser. Resultaten från projektet kommer att ligga till grund för en ny handlingsplan avseende psykisk hälsa i Stockholms län.

Ladda ner den gemensamma FoU-rapporten här>>

Läs mer om Uppdrag Psykisk Hälsa i Stockholms län>>

De fyra FoU:erna har i olika delprojekt undersökt vilka stödinsatser som ges till äldre med psykisk ohälsa samt vilka förebyggande stödinsatser som ges till gruppen som riskerar psykisk ohälsa. Även samverkan mellan kommuner och landsting har kartlagts, liksom förutsättningar hos personal (i hemtjänst, socialtjänst och primärvård) för att upptäcka signaler om, och att initiera åtgärd vid psykisk ohälsa. FoU Nordosts bidrag till projektet är rapporten: Upptäcka signaler om och att initiera åtgärd vid psykisk ohälsa hos äldre personer – en kvalitativ studie av Lis Bodil Karlsson, forskare och FD i socialt arbete.

Ladda ner FoU Nordosts delrapport här>>

Övriga delrapporter återfinns på följande webbplatser:

http://www.aldrecentrum.se

http://www.nestorfou.se

http://www.founu.se

 

Övergång till ny utskrivningsprocess träder i kraft den 14 november

Den 14 november 2018 sker övergången till en ny utskrivningsprocess i enlighet med lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (LUS). En ny version av IT-stödet WebCare kommer då att driftsättas.

De nya arbetssätten som införs den 14 november gäller för alla verksamheter, inom landstinget och länets kommuner, som har ansvar för individer som bedöms ha behov av vård- och/eller omsorg efter utskrivning från sjukhus. Fram till 14 november gäller samma rutiner för utskrivningsprocessen som idag.

I samband med övergången till de nya arbetssätten ersätts den nuvarande versionen av WebCare med en ny version som är anpassad till de nya arbetssätten. Vid övergången behöver användare av WebCare föra över information om aktiva ärenden manuellt. Mer information om hur detta ska gå till kommer inom kort på Vårdgivarguidens och Storsthlms webbplatser.

Läs mer och få mer information om övergången till en ny utskrivningsprocess på:

Vårdgivarguiden>>

Storsthlm>>

Processtöd från FoU Nordost 2018

I och med den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård har FoU Nordost anordnat samverkansmöten angående de nya arbetssätten för nordostkommunerna, två under våren och två under hösten. Representanter från öppenvård, slutenvård och socialtjänst inom varje kommun fick erbjudande om att delta. Syftet har både varit att informera och planera utifrån de nya riktlinjerna och rutinerna samt att underlätta samarbetet mellan de som arbetar med detta inom respektive kommun.

Den 23 oktober bjuder vi in våra kommuner till ett seminarium kring utvärdering av samverkan – välkommen!
Läs mer och anmäl dig här>>

Vi kommer också att hålla ett gemensamt forum för våra kommuner, där erfarenhetsutbyte kring lokala lösningar relaterade till den nya utskrivningsprocessen kommer att tas upp. Tid och plats för forumet publiceras inom kort– håll utkik!

För mer information och kontakt
Lina Palmlöf
verksamhetschef, med dr
e-post: lina.palmlof@founordost.se
tfn: 070-087 03 35

Stimulansmedel för investering i välfärdsteknik till kommunerna

Välfärdsteknik är digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning. Användare av välfärdsteknik kan vara personen själv, en närstående eller någon annan i personens närhet och tekniken kan ges som bistånd, förskrivas som hjälpmedel för det dagliga livet eller köpas på konsumentmarknaden.
Läs mer om välfärdsteknik på Socialstyrelsens webbplats>>

Regeringen har givit Socialstyrelsen uppdraget att under 2018 fördela totalt 350 miljoner kronor i stimulansmedel mellan kommunerna i syfte att möjliggöra ökad investeringstakt gällande välfärdsteknik i verksamheter inom kommunal hälso- och sjukvård och social omsorg. Medlen kan även användas till investeringar i sådant som förbättrar förutsättningarna för att implementera välfärdsteknik i verksamheterna, t.ex. installation av wi-fi i särskilda boenden, strategisk planering och kompetensutveckling, samt inom hjälpmedelsområdet. Både verksamhet i kommunal regi och verksamhet som bedrivs av enskilda utförare på uppdrag av kommunen har möjlighet att ta del av stimulansmedlen.
Läs mer om regeringsbeslutet här>>
Läs regeringens pressmeddelande om satsningen på välfärdsteknik>>

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har sammanställt förslag på hur stimulansmedlen kan användas.
Läs mer på SKL:s webbplats>>

Enligt regeringsbeslutets fördelningsnyckel har nordostkommunerna möjlighet att rekvirera medel upp till följande belopp:

  • Danderyd 1 132 368 kr     (0,32 %)
  • Lidingö 1 599 974 kr         (0,46 %)
  • Norrtälje 2 588 541 kr      (0,74 %)
  • Täby 2 184 700 kr             (0,62 %)
  • Vallentuna 948 698 kr      (0,27 %)
  • Vaxholm 500 735 kr         (0,14 %)
  • Österåker 1 383 175 kr    (0,40 %)

Socialstyrelsen kommer inom kort att ge instruktioner kring när och hur medlen kan rekvireras och hur uppföljningen ska ske.

Sedan våren 2018 är digitalisering – till exempel välfärdsteknik och e-hälsa – ett av FoU Nordosts fokusområden. Vi har inlett arbetet med en omvärldsbevakning och planerar att till hösten bjuda in till aktiviteter som rör socialtjänstens arbete med digitalisering.

Samverkansmöten för nordostkommunerna

Den här veckan och nästa anordnar FoU Nordost andra omgången av samverkansmöten för Danderyd, Lidingö, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker kring nya arbetssätt i samband med den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som trädde i kraft den 1 januari 2018 (LUS).

Representanter från öppenvård, slutenvård och socialtjänst inom varje kommun har fått erbjudande om att delta i två arbetande möten under mars och april. Syftet är både att informera och planera utifrån de nya riktlinjerna och rutinerna samt att underlätta samarbetet mellan de som arbetar med detta inom respektive kommun.

7 juni 2018 införs nya arbetssätt och en ny ansvarsfördelning utifrån lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Gemensamma riktlinjer och rutiner har utformats i nära samarbete mellan representanter från landstinget och kommunerna.

Läs mer om samverkanslagen (LUS), riktlinjer och rutiner här>>

 

Evenemang

Hittade inga inlägg

Tyvärr, inget innehåll kunde finnas som matchade vad du sökte efter