Inlägg

Stimulansmedel för investering i välfärdsteknik till kommunerna

Välfärdsteknik är digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning. Användare av välfärdsteknik kan vara personen själv, en närstående eller någon annan i personens närhet och tekniken kan ges som bistånd, förskrivas som hjälpmedel för det dagliga livet eller köpas på konsumentmarknaden.
Läs mer om välfärdsteknik på Socialstyrelsens webbplats>>

Regeringen har givit Socialstyrelsen uppdraget att under 2018 fördela totalt 350 miljoner kronor i stimulansmedel mellan kommunerna i syfte att möjliggöra ökad investeringstakt gällande välfärdsteknik i verksamheter inom kommunal hälso- och sjukvård och social omsorg. Medlen kan även användas till investeringar i sådant som förbättrar förutsättningarna för att implementera välfärdsteknik i verksamheterna, t.ex. installation av wi-fi i särskilda boenden, strategisk planering och kompetensutveckling, samt inom hjälpmedelsområdet. Både verksamhet i kommunal regi och verksamhet som bedrivs av enskilda utförare på uppdrag av kommunen har möjlighet att ta del av stimulansmedlen.
Läs mer om regeringsbeslutet här>>
Läs regeringens pressmeddelande om satsningen på välfärdsteknik>>

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har sammanställt förslag på hur stimulansmedlen kan användas.
Läs mer på SKL:s webbplats>>

Enligt regeringsbeslutets fördelningsnyckel har nordostkommunerna möjlighet att rekvirera medel upp till följande belopp:

  • Danderyd 1 132 368 kr     (0,32 %)
  • Lidingö 1 599 974 kr         (0,46 %)
  • Norrtälje 2 588 541 kr      (0,74 %)
  • Täby 2 184 700 kr             (0,62 %)
  • Vallentuna 948 698 kr      (0,27 %)
  • Vaxholm 500 735 kr         (0,14 %)
  • Österåker 1 383 175 kr    (0,40 %)

Socialstyrelsen kommer inom kort att ge instruktioner kring när och hur medlen kan rekvireras och hur uppföljningen ska ske.

Sedan våren 2018 är digitalisering – till exempel välfärdsteknik och e-hälsa – ett av FoU Nordosts fokusområden. Vi har inlett arbetet med en omvärldsbevakning och planerar att till hösten bjuda in till aktiviteter som rör socialtjänstens arbete med digitalisering.

Kan Supported Employment hjälpa personer med psykisk funktionsnedsättning att få ett arbete?

Nu publiceras rapporten Supported Employment – för sysselsättning och delaktighet av David Matscheck, projektledare i socialpsykiatrifrågor på FoU Nordost. I rapporten har David undersökt och utvärderat insatsen Supported Employment (SE), dvs. arbete med stöd, i tre kommuner: Vallentuna, Österåker och Lidingö. SE erbjuds personer med psykisk och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, respektive utvecklingsstörning. 

SE bygger på att snabbt kunna erbjuda en sysselsättning på prov på en ordinarie arbetsplats med stöd av en arbetskonsulent. Arbetskonsulentens uppdrag är dels att ordna placering, dels att ge stöd till såväl individ som arbetsplats. Det enda kriteriet för att få delta i SE är man är motiverad och vill prova. Inga tester av arbetsförmåga görs, däremot är det viktigt att hitta arbetsplatser som passar respektive person.

Syftet med utvärderingen har varit att undersöka vilka förutsättningar personerna som får insatsen SE har inför att söka arbete, hur man arbetar med insatsen för att stödja deras kontakter med arbetsplatser och vilka resultat som uppnåtts.

Socialstyrelsen rekommenderar en evidensbaserad metod för SE med amerikanskt ursprung som kallas ”Individual Placement och Support” (IPS). I rapporten konstaterar David att arbetssättet med SE i samtliga tre kommuner, har stora likheter med IPS-modellen, men att verksamheterna har utvecklats åt olika håll och att det i dagsläget inte finns någon gemensam modell. Särskilt förutsättningen om integrerad vård som finns i IPS-modellen, där samarbete med psykiatrin är önskvärt, stöter i Sverige på hinder beroende på system där ansvarsområden är uppdelade mellan olika sektorer och myndigheter.

Data från verksamheterna i de tre kommunerna har räknats ihop till en gemensam sammanställning i rapporten. Resultaten rörande förändringar i sysselsättning visar att verksamheterna varit framgångsrika när det gäller att få många personer i sysselsättning samt att förändringarna var ungefär lika för varje grupp oavsett typ av funktionsnedsättning, kön, ålder, eller arbetslivserfarenhet. Den dominerande sysselsättningsformen var praktik, men det fanns också en tendens till att längre inskrivning ledde till att fler fick arbete då denna andel ökade från 10 % efter sex månader till 20 % efter 18 månader. Efter 18 månader kunde också 20 % försörja sig genom lön av arbete samtidigt som andelen personer som försörjde sig helt genom socialtjänstens försörjningsstöd minskade från 13 % vid inskrivning till 4 %. Således visar utvärderingen på att SE verkar fungera bäst som en långsiktig insats.

Även om det finns annan forskning som uppvisar både bättre och sämre resultat då insatsen SE använts uppnår SE-verksamheterna i de aktuella kommunerna positiva förändringar avseende sysselsättning för många personer med psykisk funktionsnedsättning. I och med detta utgör SE-verksamheterna ett viktigt verktyg i arbetet med större integration och delaktighet för personer med funktionsnedsättning och möjliggör för dessa personer att få leva som andra.

Läs Rapporten här>>

Mer information och kontakt

David Matscheck
projektledare socialpsykiatri, FoU Nordost
e-post: david.matscheck@founordost.se
tfn: 073 662 01 44

OPRATAT – det outsagda mellan barn och föräldrar eller andra vuxna

Det finns ännu möjlighet anmäla sig till seminariet OPRATAT den 30 maj! Seminariet tar upp det outsagda mellan barn och föräldrar och andra vuxna och hur man kan använda det webbaserade samtalsverktyget OPRATAT för att prata om tankar och känslor som ofta blir opratade i familjer med barn med funktionsnedsättning. Materialet har tagits fram med barn och unga som medforskare. Seminariet hålls av Ann-Marie Stenhammar, projektledare, som arbetar med att utreda och utvärdera samhällets stöd till barn, unga och vuxna med funktionsnedsättningar.
Varmt välkommen! Läs mer och anmäl dig här>>

Evenemang

Hittade inga inlägg

Tyvärr, inget innehåll kunde finnas som matchade vad du sökte efter