Inlägg

Förkortad arbetstid – ett sätt att förbättra arbetsmiljön inom socialtjänsten?

För att undersöka om förkortad arbetstid kan vara ett sätt att förbättra arbetsmiljön inom socialtjänsten har Norrtälje kommun genomfört ett pilotprojekt på enheten för familjehemsvård. Under projektet som pågick mellan 1 april 2017 och 31 mars 2018 förkortades handläggarnas arbetstid med 10 timmar per vecka. Ett projektmål var att undersöka om förändrade arbetssätt möjliggör att ett heltidsarbete kan utföras på 30 timmar. Efter en förfrågan från Norrtälje kommun har FoU Nordost utvärderat projektet, och resultatet redovisas i rapporten Förkortad arbetstid inom familjehemsvården – ett pilotprojekt (FoU-rapport nr 30/2018).

Sammantaget bidrog de nya arbetssätten under projekttiden, om än i varierande grad, till att effektivisera familjehemsenhetens arbete vilket möjliggjorde att detta kunde utföras inom ramarna för arbetstidsförkortningen. Till exempel sparades mycket restid in för handläggarna genom utökad mötesbokning på socialkontoret. Troligen minskade inte handläggarnas tid med placerade barn, men osäkerhet kring detta finns pga. icke-representativa jämförelsedata. I utvärderingen dras slutsatsen att arbetstidsförkortningen tycks ha inneburit övervägande positiva effekter för arbetsmiljön, framför allt gällande handläggarnas möjlighet att koppla av från arbetet vid ledighet, återhämta sig och uppleva god balans mellan arbete och fritid. Pilotgruppen på familjehemsenheten beskrev också tätare samarbete och utvecklad gruppdynamik när alla hjälptes åt att genomföra de förändrade arbetssätten.

Utvärderingens resultat visar på att konceptet förkortad arbetstid bör undersökas vidare, som ett möjligt verktyg att minska den höga personalomsättningen inom socialtjänsten. Det bör till exempel undersökas hur de förändrade arbetssätten som möjliggör arbetstidsförkortning upplevs ur barn- och föräldraperspektivet, liksom vilka långtidseffekterna är gällande sjukfrånvaro och personalomsättning.

Ladda ner rapporten här>>

Evenemang

Yrkesintroduktion, socialtjänst

FoU Nordost erbjuder möjlighet för medarbetare som enbart har arbetat ett år eller mindre inom socialtjänstens myndighetsutövning att delta i ett yrkesintroduktionsprogram med start den 22 januari 2019. Yrkesintroduktionen genomförs på FoU Nordost på Svärdvägen 27 och i Danderyds kommuns konferenslokaler i Mörby centrum. Bekräftelse och mer information skickas ut till antagna deltagare i god tid innan kursstart.

Målet är att deltagarna ska få:

  • fördjupad insikt om det sociala arbetets komplexitet
  • stärkt förmåga att reflektera över det egna handlingsutrymmet i relation till organisationen
  • fördjupad förståelse för vikten av brukarmedverkan och delaktighet

Yrkesintroduktionens upplägg

Tre seminarietillfällen: tisdagen den 22 januari, tisdagen den 19 februari och
tisdagen den 12 mars, kl. 09.00–12.00 vid samtliga tillfällen.

Exempel på ämnen som berörs är handlingsutrymme och dilemman i yrkesrollen, samt maktaspekter. Teori och grupparbeten varvas och varje seminarium avslutas med reflektion över dagens tema. Seminarieledare är Lotta Berg Eklundh.

En föreläsning på temat Socialt arbete tisdagen den 2 april kl. 13.30–16.00

Tema är det sociala arbetets utmaningar och komplexitet samt möjligheter till utveckling. Föreläsningen är öppen för alla, dock obligatorisk för anmälda till yrkesintroduktionsprogrammet.
Föreläsare är Pia Tham och Lis Bodil Karlsson, båda docenter i socialt arbete.

Anmälan

Deltagandet i yrkesintroduktionsprogrammet är kostnadsfritt. Anmälan är dock bindande. Tidigare erbjudanden om yrkesintroduktionsprogram har snabbt blivit fullbokade, därför gäller ”först till kvarn”.

Anmälan görs via chef senast 19 oktober 2018 i webbformuläret nedan.

Hjärtligt välkomna!

Fält markerade med en * är obligatoriska

För mer information kontakta

Marie Söderström                                                          Sara Ahrén
tfn: 073-662 01 49                                                         tfn: 073-662 01 42
e-post: marie.soderstrom@founordost.se                e-post: sara.ahren@founordost.se