Inlägg

Förkortad arbetstid – ett sätt att förbättra arbetsmiljön inom socialtjänsten?

För att undersöka om förkortad arbetstid kan vara ett sätt att förbättra arbetsmiljön inom socialtjänsten har Norrtälje kommun genomfört ett pilotprojekt på enheten för familjehemsvård. Under projektet som pågick mellan 1 april 2017 och 31 mars 2018 förkortades handläggarnas arbetstid med 10 timmar per vecka. Ett projektmål var att undersöka om förändrade arbetssätt möjliggör att ett heltidsarbete kan utföras på 30 timmar. Efter en förfrågan från Norrtälje kommun har FoU Nordost utvärderat projektet, och resultatet redovisas i rapporten Förkortad arbetstid inom familjehemsvården – ett pilotprojekt (FoU-rapport nr 30/2018).

Sammantaget bidrog de nya arbetssätten under projekttiden, om än i varierande grad, till att effektivisera familjehemsenhetens arbete vilket möjliggjorde att detta kunde utföras inom ramarna för arbetstidsförkortningen. Till exempel sparades mycket restid in för handläggarna genom utökad mötesbokning på socialkontoret. Troligen minskade inte handläggarnas tid med placerade barn, men osäkerhet kring detta finns pga. icke-representativa jämförelsedata. I utvärderingen dras slutsatsen att arbetstidsförkortningen tycks ha inneburit övervägande positiva effekter för arbetsmiljön, framför allt gällande handläggarnas möjlighet att koppla av från arbetet vid ledighet, återhämta sig och uppleva god balans mellan arbete och fritid. Pilotgruppen på familjehemsenheten beskrev också tätare samarbete och utvecklad gruppdynamik när alla hjälptes åt att genomföra de förändrade arbetssätten.

Utvärderingens resultat visar på att konceptet förkortad arbetstid bör undersökas vidare, som ett möjligt verktyg att minska den höga personalomsättningen inom socialtjänsten. Det bör till exempel undersökas hur de förändrade arbetssätten som möjliggör arbetstidsförkortning upplevs ur barn- och föräldraperspektivet, liksom vilka långtidseffekterna är gällande sjukfrånvaro och personalomsättning.

Ladda ner rapporten här>>

Seminarium om det sociala arbetets utmaningar får goda vitsord

Den 11 april arrangerade FoU Nordost ett seminarium med tre föreläsningar, ”Det sociala arbetets utmaningar och komplexitet samt möjligheter till utveckling” med Pia Tham, docent i socialt arbete, ”Emotioner i socialt arbete” med Lis Bodil Karlsson, forskningsledare och docent i socialt arbete FoU Nordost samt ”Betraktelser/reflektion” av Lotta Berg Eklundh, forskningsledare Individ- och familjeomsorgsfrågor FoU Nordost. Seminariet, som var öppet för alla intresserade, ingår i FoU Nordosts yrkesintroduktionsprogram för nyanställda inom socialtjänsten som arbetar med myndighetsutövning. Deltagarnas utvärdering av seminariet har visat sig vara mycket positiv. Flera deltagare tyckte att föreläsningarna var lärorika och informativa och uppskattade att tid även gavs till diskussion i mindre grupper. Avsnitten om bemötande, känslor, reflektion och förhållningssätt uppskattades särskilt av flera åhörare. Några kommentarer från deltagarna:

”Bra påminnelser om hur det är att jobba med socialt arbete, påminnelse om förhållningssätt och vad vi ska förvänta oss.”

”Det om känslor känns mycket användbart. Att tänka över hur man faktiskt känner i möten med klienter.”

”Bra utgångspunkter för fortsatt reflektion för ytterligare utveckling i min profession.”

Under våren 2018 genomförs Yrkesintroduktionsprogrammet för nyanställda inom socialtjänsten för tredje gången av FoU Nordost.

För mer information

Marie Söderström
Utvecklingsledare
e-post: marie.soderstrom@founordost.se
tfn: 073 662 01 49

Bedömningsinstrument kan hjälpa Socialtjänsten att utreda ungdomar med kriminellt beteende

På seminariet Att bedöma behov – utredningar av ungdomar som begått kriminella handlingar den 24 oktober presenterade Therese Åström, socionom och med dr., resultaten av sin forskningsstudie där hon undersökt socialsekreterares utredningar och bedömningar av ungdomar med kriminellt beteende, samt matchning mellan bedömda behov och rekommenderade behandlingsinsatser. Studien, som pågick mellan 2007–2010, bygger på fallstudier, socialsekreterarnas utredningar och ungdomarnas egna rapporter. 132 ungdomar med genomsnittsåldern 16 år ingick i studien som omfattar tre olika tillvägagångssätt för socialsekreterare att bedöma ungdomarnas behov av insatser: SAVRY (Structured Assessment of Violence Risk in Youth), ADAD (Adolescent Drug Abuse Diagnosis) och så kallad traditionell metod då Socialtjänsten inte använder något instrument som stöd i utredning och bedömning. Forskningsstudien visade bland annat att utredningar där man använt sig  av bedömningsinstrumentet SAVRY resulterade i färre interventioner där man placerat en ungdom, än med ADAD och så kallad traditionell metod. Detta är en viktig iakttagelse då placering kan vara negativt för ungdomar och öppenvård alltid är att föredra när så är möjligt, enligt undersökningar. SAVRY-instrumentet belyste också specifikt fler risk- och skyddsfaktorer än utredningar genomförda på annat sätt och kunde förutse återfall i våldsbrott, vilket ingen av de andra metoderna gjorde. Gruppen där SAVRY-instrumentet användes matchade också bättre mellan ungdomars bedömda behov och rekommenderade insatser för dessa behov, och som en följd av detta kunde en lägre grad av återfall i brott påvisas. Resultaten av studien visar således att risk- och behovsbedömningsinstrumentet SAVRY med fördel kan användas i utredningar av ungdomar som begått allvarliga kriminella handlingar för att höja kvaliteten på både utredning  och insatser, samt att SAVRY är att föredra som utredningsstöd framför ADAD och den traditionella metoden för denna grupp. ”När bedömningsinstrumenten används rätt förenklar det vårt arbete” bekräftade en av seminariets deltagare.

Läs mer i forskningsstudien >>

Evenemang

Yrkesintroduktion, socialtjänst

FoU Nordost erbjuder möjlighet för medarbetare som enbart har arbetat ett år eller mindre inom socialtjänstens myndighetsutövning att delta i ett yrkesintroduktionsprogram med start den 22 januari 2019. Yrkesintroduktionen genomförs på FoU Nordost på Svärdvägen 27 och i Danderyds kommuns konferenslokaler i Mörby centrum. Bekräftelse och mer information skickas ut till antagna deltagare i god tid innan kursstart.

Målet är att deltagarna ska få:

  • fördjupad insikt om det sociala arbetets komplexitet
  • stärkt förmåga att reflektera över det egna handlingsutrymmet i relation till organisationen
  • fördjupad förståelse för vikten av brukarmedverkan och delaktighet

Yrkesintroduktionens upplägg

Tre seminarietillfällen: tisdagen den 22 januari, tisdagen den 19 februari och
tisdagen den 12 mars, kl. 09.00–12.00 vid samtliga tillfällen.

Exempel på ämnen som berörs är handlingsutrymme och dilemman i yrkesrollen, samt maktaspekter. Teori och grupparbeten varvas och varje seminarium avslutas med reflektion över dagens tema. Seminarieledare är Lotta Berg Eklundh.

En föreläsning på temat Socialt arbete tisdagen den 2 april kl. 13.30–16.00

Tema är det sociala arbetets utmaningar och komplexitet samt möjligheter till utveckling. Föreläsningen är öppen för alla, dock obligatorisk för anmälda till yrkesintroduktionsprogrammet.
Föreläsare är Pia Tham och Lis Bodil Karlsson, båda docenter i socialt arbete.

Anmälan

Deltagandet i yrkesintroduktionsprogrammet är kostnadsfritt. Anmälan är dock bindande. Tidigare erbjudanden om yrkesintroduktionsprogram har snabbt blivit fullbokade, därför gäller ”först till kvarn”.

Anmälan görs via chef senast 19 oktober 2018 i webbformuläret nedan.

Hjärtligt välkomna!

Fält markerade med en * är obligatoriska

För mer information kontakta

Marie Söderström                                                          Sara Ahrén
tfn: 073-662 01 49                                                         tfn: 073-662 01 42
e-post: marie.soderstrom@founordost.se                e-post: sara.ahren@founordost.se