Inlägg

Ny rapport: Reflektion kan förbättra kommunikation och öka trygghet hos vårdpersonal

Det är stressigt att arbeta inom vård och omsorg. Längre samtal med kollegor hinner personalen ofta varken med på arbetstid eller i fikarummet – men hur blir det om man sätter upp reflekterande samtal på schemat? Hur påverkar det arbetet och relationerna på arbetsplatsen?

Marie Söderström, processledare, och Lis-Bodil Karlsson, forskare, på FoU Nordost har genomfört en studie om reflektion på ett vård- och omsorgsboende i Stockholms län. Studien pågick mellan oktober 2017 till och med maj 2018. Projektets fokus var lärande och reflektion, med avsikt att ta tillvara kunskap som finns i ett arbetslag och den kunskap som växer fram i det reflekterande mötet kollegor emellan. Deltagarna valde att fokusera på dilemman som uppstår i vardagsarbetet.
Projektledarna använde sig av Gibbs reflektionsmodell och reflektionsprocessen dokumenterades genom observationer såväl av samtalens innehåll som av hur deltagarnas tankar och idéer utvecklades under reflektionstillfällena. Utvärdering av projektet skedde med hjälp av tre olika utvärderingsenkäter och deltagarna och deras chefer intervjuades också under och efter projektet.

Både deltagare och chefer upplevde att reflektionsprojektet givit upphov till positiva förändringar på arbetsplatsen i form av mer glädje och positivitet, bättre stämning och en ökad trygghet på arbetet. Kommunikationen mellan medarbetarna förbättrades, liksom relationen till cheferna. Deltagarna menar att man nu bättre förstår varandras olika perspektiv och att man har tränat sin förmåga att lyssna på varandra. Både deltagare och chefer är positivt inställda till att fortsätta avsätta tid för reflektion på arbetsplatsen.

Projektledarnas egen reflektion är att bara sju tillfällen med strukturerad reflektion ledd av en reflektionsledare, enligt studien, tycks kunna ge stor effekt på ett arbetslags upplevelse av utveckling, känsla av ökat samarbete och förbättrad kommunikation.

Ladda ner rapporten här >>

Digitalt stöd ökar kunskap om juridik och e-hälsa i vård och omsorg

I takt med den digitala utvecklingen ställs de som arbetar inom vård- och omsorg och socialtjänst inför nya juridiska frågor. Under 2018 lanserade Socialstyrelsen och eHälsomyndigheten ett digitalt juridiskt stöd – Digital verksamhetsutveckling i vården – som nu har vidareutvecklats. I den nya versionen av stödet får landsting, kommuner och privata aktörer inom vård och socialtjänst fördjupade förklaringar till fler juridiska begrepp.

På webbplatsen Digital verksamhetsutveckling i vården kan man exempelvis finna svar på vilka regler som gäller för att skicka e-post eller sms till en patient. Förutom juridiskt stöd finns här även utbildningar och material om e-hälsa och digital verksamhetsutveckling inom vård- och omsorg och socialtjänst. Webbplatsens syfte är att inspirera och underlätta för alla som arbetar med e-hälsa och digitalisering i landsting, kommuner och hos privata vårdgivare.

Gå till Digital verksamhetsutveckling i vården>>

Vision e-hälsa 2025

För att fortsatt tillvarata de möjligheter som digitaliseringen erbjuder och för att stärka hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens långsiktiga utveckling har staten och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ingått en överenskommelse om Vision e-hälsa 2025. Den gemensamma visionen är: Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.

Regelverk är ett av de insatsområden som särskilt pekas ut. Här handlar frågorna ofta om att väga olika intressen mot varandra såsom skydd för personlig integritet, kvalitet, säkerhet och effektivitet.

Gå till Vision e-hälsa 2025>>

Evenemang

Hittade inga inlägg

Tyvärr, inget innehåll kunde finnas som matchade vad du sökte efter