Inlägg

OPRATAT – det outsagda mellan barn och föräldrar eller andra vuxna

Det finns ännu möjlighet anmäla sig till seminariet OPRATAT den 30 maj! Seminariet tar upp det outsagda mellan barn och föräldrar och andra vuxna och hur man kan använda det webbaserade samtalsverktyget OPRATAT för att prata om tankar och känslor som ofta blir opratade i familjer med barn med funktionsnedsättning. Materialet har tagits fram med barn och unga som medforskare. Seminariet hålls av Ann-Marie Stenhammar, projektledare, som arbetar med att utreda och utvärdera samhällets stöd till barn, unga och vuxna med funktionsnedsättningar.
Varmt välkommen! Läs mer och anmäl dig här>>

Seminarium om det sociala arbetets utmaningar får goda vitsord

Den 11 april arrangerade FoU Nordost ett seminarium med tre föreläsningar, ”Det sociala arbetets utmaningar och komplexitet samt möjligheter till utveckling” med Pia Tham, docent i socialt arbete, ”Emotioner i socialt arbete” med Lis Bodil Karlsson, forskningsledare och docent i socialt arbete FoU Nordost samt ”Betraktelser/reflektion” av Lotta Berg Eklundh, forskningsledare Individ- och familjeomsorgsfrågor FoU Nordost. Seminariet, som var öppet för alla intresserade, ingår i FoU Nordosts yrkesintroduktionsprogram för nyanställda inom socialtjänsten som arbetar med myndighetsutövning. Deltagarnas utvärdering av seminariet har visat sig vara mycket positiv. Flera deltagare tyckte att föreläsningarna var lärorika och informativa och uppskattade att tid även gavs till diskussion i mindre grupper. Avsnitten om bemötande, känslor, reflektion och förhållningssätt uppskattades särskilt av flera åhörare. Några kommentarer från deltagarna:

”Bra påminnelser om hur det är att jobba med socialt arbete, påminnelse om förhållningssätt och vad vi ska förvänta oss.”

”Det om känslor känns mycket användbart. Att tänka över hur man faktiskt känner i möten med klienter.”

”Bra utgångspunkter för fortsatt reflektion för ytterligare utveckling i min profession.”

Under våren 2018 genomförs Yrkesintroduktionsprogrammet för nyanställda inom socialtjänsten för tredje gången av FoU Nordost.

För mer information

Marie Söderström
Utvecklingsledare
e-post: marie.soderstrom@founordost.se
tfn: 073 662 01 49

Bedömningsinstrument kan hjälpa Socialtjänsten att utreda ungdomar med kriminellt beteende

På seminariet Att bedöma behov – utredningar av ungdomar som begått kriminella handlingar den 24 oktober presenterade Therese Åström, socionom och med dr., resultaten av sin forskningsstudie där hon undersökt socialsekreterares utredningar och bedömningar av ungdomar med kriminellt beteende, samt matchning mellan bedömda behov och rekommenderade behandlingsinsatser. Studien, som pågick mellan 2007–2010, bygger på fallstudier, socialsekreterarnas utredningar och ungdomarnas egna rapporter. 132 ungdomar med genomsnittsåldern 16 år ingick i studien som omfattar tre olika tillvägagångssätt för socialsekreterare att bedöma ungdomarnas behov av insatser: SAVRY (Structured Assessment of Violence Risk in Youth), ADAD (Adolescent Drug Abuse Diagnosis) och så kallad traditionell metod då Socialtjänsten inte använder något instrument som stöd i utredning och bedömning. Forskningsstudien visade bland annat att utredningar där man använt sig  av bedömningsinstrumentet SAVRY resulterade i färre interventioner där man placerat en ungdom, än med ADAD och så kallad traditionell metod. Detta är en viktig iakttagelse då placering kan vara negativt för ungdomar och öppenvård alltid är att föredra när så är möjligt, enligt undersökningar. SAVRY-instrumentet belyste också specifikt fler risk- och skyddsfaktorer än utredningar genomförda på annat sätt och kunde förutse återfall i våldsbrott, vilket ingen av de andra metoderna gjorde. Gruppen där SAVRY-instrumentet användes matchade också bättre mellan ungdomars bedömda behov och rekommenderade insatser för dessa behov, och som en följd av detta kunde en lägre grad av återfall i brott påvisas. Resultaten av studien visar således att risk- och behovsbedömningsinstrumentet SAVRY med fördel kan användas i utredningar av ungdomar som begått allvarliga kriminella handlingar för att höja kvaliteten på både utredning  och insatser, samt att SAVRY är att föredra som utredningsstöd framför ADAD och den traditionella metoden för denna grupp. ”När bedömningsinstrumenten används rätt förenklar det vårt arbete” bekräftade en av seminariets deltagare.

Läs mer i forskningsstudien >>

Evenemang

Hittade inga inlägg

Tyvärr, inget innehåll kunde finnas som matchade vad du sökte efter