Stimulansmedel för investering i välfärdsteknik till kommunerna

Välfärdsteknik är digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning. Användare av välfärdsteknik kan vara personen själv, en närstående eller någon annan i personens närhet och tekniken kan ges som bistånd, förskrivas som hjälpmedel för det dagliga livet eller köpas på konsumentmarknaden.
Läs mer om välfärdsteknik på Socialstyrelsens webbplats>>

Regeringen har givit Socialstyrelsen uppdraget att under 2018 fördela totalt 350 miljoner kronor i stimulansmedel mellan kommunerna i syfte att möjliggöra ökad investeringstakt gällande välfärdsteknik i verksamheter inom kommunal hälso- och sjukvård och social omsorg. Medlen kan även användas till investeringar i sådant som förbättrar förutsättningarna för att implementera välfärdsteknik i verksamheterna, t.ex. installation av wi-fi i särskilda boenden, strategisk planering och kompetensutveckling, samt inom hjälpmedelsområdet. Både verksamhet i kommunal regi och verksamhet som bedrivs av enskilda utförare på uppdrag av kommunen har möjlighet att ta del av stimulansmedlen.
Läs mer om regeringsbeslutet här>>
Läs regeringens pressmeddelande om satsningen på välfärdsteknik>>

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har sammanställt förslag på hur stimulansmedlen kan användas.
Läs mer på SKL:s webbplats>>

Enligt regeringsbeslutets fördelningsnyckel har nordostkommunerna möjlighet att rekvirera medel upp till följande belopp:

  • Danderyd 1 132 368 kr     (0,32 %)
  • Lidingö 1 599 974 kr         (0,46 %)
  • Norrtälje 2 588 541 kr      (0,74 %)
  • Täby 2 184 700 kr             (0,62 %)
  • Vallentuna 948 698 kr      (0,27 %)
  • Vaxholm 500 735 kr         (0,14 %)
  • Österåker 1 383 175 kr    (0,40 %)

Socialstyrelsen kommer inom kort att ge instruktioner kring när och hur medlen kan rekvireras och hur uppföljningen ska ske.

Sedan våren 2018 är digitalisering – till exempel välfärdsteknik och e-hälsa – ett av FoU Nordosts fokusområden. Vi har inlett arbetet med en omvärldsbevakning och planerar att till hösten bjuda in till aktiviteter som rör socialtjänstens arbete med digitalisering.